Notice: Undefined offset: 11790 in /var/www/www.dld.go.th/th/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/www.dld.go.th/th/libraries/src/Access/Access.php on line 608 Notice: Undefined offset: 11790 in /var/www/www.dld.go.th/th/libraries/src/Access/Access.php on line 613 Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/www.dld.go.th/th/libraries/src/Access/Access.php on line 613

สรุปสถานการณ์โรค 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559

สรุปสถานการณ์โรค 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
เชียงใหม่ ดอนเปา แม่วาง   โคนม Type A 560 3 0 โรคสงบ 2/6/2559
เชียงใหม่ แม่ออน ออนเหนือ   โคนม Type A 2650 31 0 โรคสงบ 2/7/2559
เชียงใหม่ สันกำแพง แช่ช้าง   โคนม Type A 1797 48 0 โรคสงบ 2/7/2559
เชียงใหม่ แม่ออน ออนเหนือ   โคนม Type A 5895 10 0 โรคสงบ 2/12/2559
เชียงใหม่ แม่ออน แม่ทา   โคนม Type A 1785 13 0 โรคสงบ 3/5/2559
เชียงใหม่ สันทราย สันนาเม็ง   โคนม Type O 32 13 0 โรคสงบ 7/5/2559
เชียงใหม่ แม่ออน บ้านสหกรณ์   โคนม Type O 14 8 0 โรคสงบ 7/8/2559
เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย   โคนม Type O 17 17 0 โรคสงบ 7/15/2559
เชียงใหม่ พร้าว น้ำแพร่   โคนม Type O 51 38 0 โรคสงบ 7/16/2559
เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝก 6 โคนม Type O 108 13 0 โรคสงบ 7/21/2559
เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝก 11 โคนม   123 7 0 โรคสงบ 7/21/2559
เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝก 9 โคนม   35 3 0 โรคสงบ 7/21/2559
เชียงใหม่ สันป่าตอง มะขุนหวาน   โคนม Type O 71 58 0 โรคสงบ 7/22/2559
เชียงใหม่ ดอยหล่อ ยางคราม   โคนม Type O 49 1 0 โรคสงบ 8/4/2559
เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่ 11 โคนม   40 10 0 โรคสงบ 8/6/2559
เชียงใหม่ แม่แตง ขี้เหล็ก   โคนม Type O 53 1 0 โรคสงบ 8/8/2559
เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่ 3 โคนม   98 10 0 โรคสงบ 8/10/2559
เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่ 5 โคนม   89 61 0 โรคสงบ 8/10/2559
เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่ 14 โคนม   152 94 0 โรคสงบ 8/10/2559
เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่ 4 โคนม   100 60 0 โรคสงบ 8/10/2559
เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่โป่ง   โคนม NT 35 25 0 โรคสงบ 8/11/2559
เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่ 2 โคนม   19 17 0 โรคสงบ 8/13/2559
เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่ 9 โคนม   31 23 0 โรคสงบ 8/13/2559
เชียงใหม่ สันทราย ป่าไผ่ 6 โคนม   29 15 0 โรคสงบ 8/13/2559
เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝก 2 โคนม   163 26 0 โรคสงบ 8/13/2559
เชียงใหม่ แม่แตง สบเปิง   โคนม Type O 20 3 0 โรคสงบ 8/29/2559
เชียงใหม่ แม่แตง สบเปิง   โคนม Type O 21 4 0 โรคสงบ 8/29/2559
เชียงใหม่ แม่วาง ทุ่งรวงทอง   โคนม Type O 55 6 0 โรคสงบ 8/30/2559
เชียงใหม่ แม่ริม สะลวง   โคนม Type O 35 8 0 โรคสงบ 8/31/2559
เชียงใหม่ หางดง หนองควาย   โคเนื้อ Type O 450 33 0 โรคสงบ 8/31/2559
เชียงใหม่ สันกำแพง บวกค้าง (65/11)   โคนม Type O 55 30 0 โรคสงบ 8/31/2559
เชียงใหม่ สันกำแพง บวกค้าง(11/2)   โคนม Type O 101 30 0 โรคสงบ 8/31/2559
เชียงใหม่ พร้าว เขื่อนผาก   โคนม Type O 38 26 0 โรคสงบ 9/1/2559
เชียงใหม่ พร้าว เขื่อนผาก   โคเนื้อ Type O 50 2 0   9/1/2559
เชียงใหม่ สันป่าตอง ทุ่งสะโตก   โคนม Type O 53 5 0 โรคสงบ 9/6/2559
เชียงใหม่ สันป่าตอง มะขุนหวาน   โคนม Type O 71 23 0 โรคสงบ 9/15/2559
เชียงใหม่ สันกำแพง ออนใต้   โคนม Type O 28 1 0 โรคสงบ 9/15/2559
เชียงใหม่ จอมทอง ดอยแก้ว   โคนม Type O 35 1 0 โรคสงบ 9/26/2559
เชียงใหม่ ดอยหล่อ สันติสุข   โคเนื้อ Type O 9 3 0 โรคสงบ 10/19/2559
เชียงใหม่ สันป่าตอง มะขุนหวาน   โคนม Type O 29 2 0 โรคสงบ 11/13/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
เชียงราย ขุนตาล ต้า   โคนม ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 639 5 0 โรคสงบ 1/8/2559
เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อ   โคนม ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 177 4 0 โรคสงบ 1/13/2559
เชียงราย แม่ลาว ดงมะดะ   โคเนื้อ Type O 170 1 0 โรคสงบ 3/14/2559
เชียงราย ขุนตาล ต้า   โคนม NT 639 5 0 โรคสงบ 4/4/2559
เชียงราย แม่ลาว ป่าก่อดำ   โคเนื้อ Type A 8 3 0 โรคสงบ 7/5/2559
เชียงราย เมืองเชียงราย นางแล   โคเนื้อ Type A 4 2 0 โรคสงบ 7/6/2559
เชียงราย แม่สาย ศรีเมืองชุม   โคนม Type O 80 40 0 โรคสงบ 7/13/2559
เชียงราย ขุนตาล ต้า(ม.16)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 65 35 0 โรคสงบ 7/19/2559
เชียงราย ขุนตาล ต้า(ม.4)   กระบือ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 19 19 0 โรคสงบ 7/24/2559
เชียงราย พาน แม่อ้อ   โคนม Type A 27 16 0 โรคสงบ 7/29/2559
เชียงราย แม่สรวย ศรีถ้อย   โคเนื้อ Type O 70 70 0 โรคสงบ 7/29/2559
เชียงราย พญาเม็งราย แม่เปา   โคนม NT 74 22 0 โรคสงบ 7/30/2559
เชียงราย ขุนตาล ต้า(ม.12)   โคนม Type O 134 19 0 โรคสงบ 8/1/2559
เชียงราย เทิง สันทรายงาม   โคนม Type O 62 62 0 โรคสงบ 8/3/2559
เชียงราย แม่ลาว ป่าก่อดำ   โคนม Type O 39 25 0 โรคสงบ 8/11/2559
เชียงราย เชียงแสน ป่าสัก   กระบือ Type O 239 171 0 โรคสงบ 8/22/2559
เชียงราย เชียงแสน ป่าสัก   โคเนื้อ Type O 38 38 0   8/26/2559
เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียง   กระบือ Type O 15 8 0 โรคสงบ 8/27/2559
เชียงราย เชียงแสน ป่าสัก   โคนม Type O 40 35 0   8/31/2559
เชียงราย พาน แม่เย็น   โคนม Type O 17 17 0 โรคสงบ 8/31/2559
เชียงราย เทิง สันทรายงาม   โคนม Type O 225 91 0 โรคสงบ 9/8/2559
เชียงราย พญาเม็งราย เม็งราย   โคนม Type O 48 8 0 โรคสงบ 9/12/2559
เชียงราย พาน ทรายขาว   โคนม Type O 27 17 0 โรคสงบ 9/27/2559
เชียงราย แม่ลาว ดงมะดะ   โคเนื้อ Type O 13 5 0 โรคสงบ 10/14/2559
เชียงราย พญาเม็งราย ไม้ยา   กระบือ NT 4 3 0 โรคสงบ 10/19/2559
เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย   โคนม Type O 143 33 0 โรคสงบ 10/31/2559
เชียงราย แม่ลาว ป่าก่อดำ   โคเนื้อ Type O 5 1 0 โรคสงบ 11/1/2559
เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียงกาหลง   โคเนื้อ Type O 47 6 0 โรคสงบ 11/14/2559
เชียงราย ขุนตาล ต้า   โคนม Type O, Type A 198 62 0 โรคสงบ 11/20/2559
เชียงราย พาน แม่อ้อ   โคนม Type O 24 5 0 โรคสงบ 11/23/2559
เชียงราย เมืองเชียงราย ดอยลาน 3 โคเนื้อ Type A 732 24 0 โรคสงบ 11/27/2559
เชียงราย เทิง สันทรายงาม   โคนม Type A 57 4 0 โรคสงบ 11/28/2559
เชียงราย พาน ม่วงคำ 9 โคนม Type O 39 24 0 โรคสงบ 12/7/2559
เชียงราย เมืองเชียงราย แม่ยาว   โคเนื้อ Type O 20 13 0 โรคสงบ 21/4/2559
เชียงราย เทิง สันทรายงาม   กระบือ Type O 11 11 0 โรคสงบ  
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
เพชรบุรี แก่งกระจาน บ้านเด็ง   โคนม Type O 35 25 0 โรคสงบ 5/30/2559
เพชรบุรี ท่ายาง ท่าไม้รวก   โคนม Type O 11 8 0 โรคสงบ 6/23/2559
เพชรบุรี ชะอำ สามพระยา   โคนม Type O 76 6 0 โรคสงบ 9/24/2559
เพชรบุรี ชะอำ ชะอำ   โคนม Type O 22 8 0 โรคสงบ 11/10/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
เพชรบูรณ์ หล่มสัก ปากช่อง   โคเนื้อ Type O 60 37 0 โรคสงบ 10/25/2559
เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ นางั่ว   โคเนื้อ NT 17 17 0 โรคสงบ 11/16/2559
เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ห้วยใหญ่   โคเนื้อ Type O 31 16 0 โรคสงบ 11/30/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
เลย นาด้วง ท่าสวรรค์ 2 โคนม Type O * 40 11 0 โรคสงบ 12/7/2559
เลย เมืองเลย นาแขม 3 โคเนื้อ Type O 14 2 0 โรคสงบ 12/14/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
แพร่ ลอง ห้วยอ้อ   กระบือ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 426 25 1 โรคสงบ 2/18/2559
แพร่ ลอง ห้วยอ้อ   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง   31 5 โรคสงบ 2/19/2559
แพร่ เมืองแพร่ แม่ยม   โคนม NT 28 6 0 โรคสงบ 8/1/2559
แพร่ เมืองแพร่ ห้วยม้า   โคเนื้อ Type O 46 46 0 โรคสงบ 9/10/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
แม่ฮ่องสอน สบเมย ป่าโป่ง   โคเนื้อ NT 255 15 0 โรคสงบ 7/14/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
กรุงเทพมหานคร หนองจอก กระทุ่มราย   โคนม Type O 47 37 0 โรคสงบ 9/22/2559
กรุงเทพมหานคร หนองจอก กระทุ่มราย   โคเนื้อ Type O 112 75 0 โรคสงบ 9/23/2559
กรุงเทพมหานคร หนองจอก กระทุ่มราย   กระบือ Type O 4 1 1 โรคสงบ 9/24/2559
กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง ขุมทอง   โคเนื้อ Type O 77 77 0 โรคสงบ 9/30/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังศาลา   โคนม Type O 20 6 0 โรคสงบ 10/13/2559
กาญจนบุรี ท่ามะกา สนามแย้   โคนม Type O, Type A 42 24 0 โรคสงบ 11/2/2559
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น   โคนม Type A 2337 13 0 โรคสงบ 11/7/2559
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม   โคเนื้อ Type O 81 62 0 โรคสงบ 11/9/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
กำแพงเพชร เมือง วังทอง   โคเนื้อ Type A 400 7 0 โรคสงบ 2/20/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
ขอนแก่น กระนวน หัวนาคำ   โคนม Type O 24 12 0 โรคสงบ 1/10/2559
ขอนแก่น กระนวน หัวนาคำ   โคเนื้อ Type O 30 4 0 โรคสงบ 1/11/2559
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง   โคนม Type O 70 14 0 โรคสงบ 7/27/2559
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง   โคเนื้อ Type O 200 6 0 โรคสงบ 7/27/2559
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง   กระบือ Type O 90 7 0 โรคสงบ 7/27/2559
ขอนแก่น อุบลรัตน์ ทุ่งโป่ง   กระบือ Type O 15 2 0 โรคสงบ 8/5/2559
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านค้อ   โคนม Type O 70 19 0 โรคสงบ 8/5/2559
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น สำราญ   โคนม Type O 24 24 0 โรคสงบ 8/8/2559
ขอนแก่น อุบลรัตน์ ทุ่งโป่ง   โคเนื้อ Type O 25 21 0 โรคสงบ 8/8/2559
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น โนนท่อน   โคนม Type O 49 49 0 โรคสงบ 8/9/2559
ขอนแก่น กระนวน ห้วยยาง   โคนม Type O 37 30 0 โรคสงบ 8/12/2559
ขอนแก่น อุบลรัตน์ บ้านดง   โคนม Type O 125 125 0 โรคสงบ 8/20/2559
ขอนแก่น น้ำพอง สะอาด   โคนม Type O 60 23 0 โรคสงบ 8/24/2559
ขอนแก่น น้ำพอง พังทุย   โคนม ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 70 20 0 โรคสงบ 8/24/2559
ขอนแก่น น้ำพอง ม่วงหวาน   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 19 3 0 โรคสงบ 8/24/2559
ขอนแก่น น้ำพอง บัวใหญ่   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 6 1 0 โรคสงบ 8/25/2559
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านค้อ   โคนม ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 70 18 0 โรคสงบ 11/14/2559
ขอนแก่น แวงน้อย ทางขวาง   โคเนื้อ NS 35 18 0 โรคสงบ 11/28/2559
ขอนแก่น แวงน้อย ก้านเหลือง   โคเนื้อ NS 6 3 0 โรคสงบ 11/30/2559
ขอนแก่น หนองสองห้อง โนนธาตุ 6 โคเนื้อ NT 207 190 0 โรคสงบ 12/9/2559
ขอนแก่น หนองสองห้อง โนนธาตุ 6 กระบือ NT 77 56 0    
ขอนแก่น หนองสองห้อง โนนธาตุ 6 สุกร NT 12 5 0    
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
ชัยภูมิ คอนสวรรค์ ศรีสำราญ   โคเนื้อ Type O 23 1 0 โรคสงบ 10/11/2559
ชัยภูมิ บ้านเขว้า โนนแดง   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 25 2 0 โรคสงบ 11/11/2559
ชัยภูมิ ภูเขียว กวางโจน   สุกร Type O * 120 21 1 โรคสงบ 11/21/2559
ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ โพนทอง 9 โคนม Type O 85 39 0 โรคสงบ 11/28/2559
ชัยภูมิ เทพสถิต วะตะแบก 8 โคนม Type O 131 32 0 โรคสงบ 12/1/2559
ชัยภูมิ เทพสถิต วะตะแบก 12 โคนม Type O 76 1 0 โรคสงบ 12/4/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
ตรัง เมือง ทับเที่ยง   สุกร NT 130 10 2 โรคสงบ 1/16/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
นครปฐม กำแพงแสน ทุ่งขวาง   โคนม Type O 22 6 1 โรคสงบ 7/1/2559
นครปฐม เมืองนครปฐม ตาก้อง   โคเนื้อ Type O 580 3 0 โรคสงบ 7/4/2559
นครปฐม เมืองนครปฐม สระกะเทียม   โคนม NT 6 5 0 โรคสงบ 7/9/2559
นครปฐม เมืองนครปฐม หนองงูเหลือม   โคนม NT 25 4 0 โรคสงบ 7/19/2559
นครปฐม เมืองนครปฐม ดอนยายหอม   โคนม NT 100 6 0 โรคสงบ 7/29/2559
นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน   โคนม Type A 105 9 0 โรคสงบ 8/15/2559
นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน   โคเนื้อ Type A 188 8 0   8/15/2559
นครปฐม นครชัยศรี วัดละมุด   โคเนื้อ NT 16 3 0 โรคสงบ 9/29/2559
นครปฐม ดอนตูม ลำลูกบัว   โคเนื้อ Type A 6 6 0 โรคสงบ 11/1/2559
นครปฐม กำแพงแสน ทุ่งลูกนก (/ม.23)   โคนม Type O, Type A 2452 791 0 โรคสงบ 11/21/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
นครพนม ท่าอุเทน เวินพระบาท   กระบือ NT 1041 3 0 โรคสงบ 1/24/2559
นครพนม ท่าอุเทน เวินพระบาท   โคเนื้อ NT 1223 12 0 โรคสงบ 1/25/2559
นครพนม นาแก หนองบ่อ   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 688 68 0 โรคสงบ 7/21/2559
นครพนม นาแก หนองบ่อ   กระบือ   97 22 0 โรคสงบ  
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก   โคนม Type O 56 9 0 โรคสงบ 1/7/2559
นครราชสีมา ปากช่อง วังไทร   โคนม Type O 991 7 0 โรคสงบ 1/14/2559
นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก   โคนม ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 65 60 0 โรคสงบ 1/22/2559
นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก   โคนม NT 80 60 0 โรคสงบ 1/25/2559
นครราชสีมา ปากช่อง หนองสาหร่าย   โคนม NT 1451 15 0 โรคสงบ 2/15/2559
นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก   โคนม NT 2100 15 0 โรคสงบ 2/19/2559
นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก   โคนม Type A 52 2 0 โรคสงบ 7/28/2559
นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง   โคนม Type O * 11 4 0 โรคสงบ 8/16/2559
นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง   โคเนื้อ Type O 4 4 0   8/16/2559
นครราชสีมา ปากช่อง หนองสาหร่าย   โคนม Type O 85 15 0 โรคสงบ 10/3/2559
นครราชสีมา ปากช่อง ขนงพระ   โคนม Type O 85 40 0 โรคสงบ 10/8/2559
นครราชสีมา ปากช่อง ขนงพระ   โคนม Type O 18 5 0 โรคสงบ 10/12/2559
นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก   โคนม Type O 14 4 0 ควบคุมโรค 10/19/2559
นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง   โคนม Type O 55 35 0 โรคสงบ 10/28/2559
นครราชสีมา ปากช่อง วังไทร   โคนม NT 25 20 0 โรคสงบ 10/31/2559
นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก   โคนม Type O, Type A 70 20 0 ควบคุมโรค 11/1/2559
นครราชสีมา จักราช ศรีละกอ 3 โคเนื้อ Type O 9 8 0 โรคสงบ 11/4/2559
นครราชสีมา ปากช่อง หนองสาหร่าย   โคนม NT 3 1 0 ควบคุมโรค 11/17/2559
นครราชสีมา คง ดอนใหญ่   กระบือ Type O 9 9 0 โรคสงบ 11/21/2559
นครราชสีมา ขามสะแกแสง ชีวึก   โคนม ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 43 43 0 โรคสงบ 11/21/2559
นครราชสีมา โนนไทย โนนไทย 12 โคเนื้อ NS 12 12 0 โรคสงบ 11/24/2559
นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงอ้อ 8 โคเนื้อ Type O 170 170 0 โรคสงบ 11/25/2559
นครราชสีมา โนนสูง ขามเฒ่า   โคเนื้อ NT 7 3 0 โรคสงบ 11/28/2559
นครราชสีมา ประทาย วังไม้แดง 1 โคเนื้อ NT 34 20 0 โรคสงบ 11/28/2559
นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง   โคนม Type A 61 15 0 โรคสงบ 11/29/2559
นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา มะเริง (ม.4) 4 โคนม Type A 370 40 0 โรคสงบ 11/29/2559
นครราชสีมา ปากช่อง จันทึก 11 โคนม Type A 57 2 0 ควบคุมโรค 12/6/2559
นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง 4 โคนม Type A 280 42 0 โรคสงบ 12/13/2559
นครราชสีมา ปากช่อง คลองม่วง   โคนม Type A 60 1 0 โรคสงบ 20/4/2559
นครราชสีมา ขามทะเลสอ บึงอ้อ 8 กระบือ   51 51 0    
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
นครศรีธรรมราช ปากพนัง คลองน้อย   โคเนื้อ NT 737 8 0 โรคสงบ 3/1/2559
นครศรีธรรมราช ปากพนัง ชะเมา(ม.7)   โคเนื้อ Type A 168 3 0 โรคสงบ 3/3/2559
นครศรีธรรมราช ปากพนัง ชะเมา(ม.4)   โคเนื้อ Type A 43 8 0 โรคสงบ 3/21/2559
นครศรีธรรมราช ปากพนัง เกาะทวด   โคเนื้อ Type A 1500 11 0 โรคสงบ 3/23/2559
นครศรีธรรมราช ทุ่งสง เขาขาว   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 312 2 0 โรคสงบ 4/5/2559
นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ เสาธง   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 600 8 0 โรคสงบ 4/6/2559
นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ หินตก   โคเนื้อ Type A 221 6 0 โรคสงบ 4/8/2559
นครศรีธรรมราช ชะอวด ควนหนองหงษ์   โคเนื้อ Type A 73 1 0 โรคสงบ 4/8/2559
นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ สามตำบล   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 323 3 0 โรคสงบ 4/11/2559
นครศรีธรรมราช ฉวาง ฉวาง   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 68 1 0 โรคสงบ 5/2/2559
นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ์ ทางพูน   โคเนื้อ Type A 456 79 0 โรคสงบ 6/4/2559
นครศรีธรรมราช ท่าศาลา โพธิ์ทอง   โคเนื้อ Type A 300 47 0 โรคสงบ 6/20/2559
นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ท่าศาลา   โคเนื้อ NT 5 3 0 โรคสงบ 8/14/2559
นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ถ้ำใหญ่   โคเนื้อ NT 79 13 0 โรคสงบ 8/23/2559
นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นาเคียน   โคเนื้อ NT 24 22 0 โรคสงบ 11/24/2559
นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อินคีรี (ม.3, 4)   โคเนื้อ NT 142 55 0 โรคสงบ 12/6/2559
นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูรณ์ เสาธง   โคเนื้อ NT 200 18 0 โรคสงบ 12/20/2559
นครศรีธรรมราช ดอนตะโก ท่าศาลา 2 โคเนื้อ Type O 2000 10 0 เฝ้าระวังโรค 2/7/2560
นครศรีธรรมราช พรหมคีรี บ้านเกาะ (ม.2, 5, 6)                
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
นครสวรรค์ ตากฟ้า พุนูงยาง   โคนม Type O 1069 136 0 โรคสงบ 10/5/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
นนทบุรี บางบัวทอง บางบัวทอง   โคเนื้อ Type O 679 81 0 โรคสงบ 10/21/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
นราธิวาส เมืองนราธิวาส โคกเคียน   โคเนื้อ NT 7 3 0 โรคสงบ 8/19/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ชุมเห็ด 6 โคเนื้อ Type O 437 53 0 โรคสงบ 11/23/2559
บุรีรัมย์ คูเมือง หินเหล็กไฟ   โคเนื้อ Type O * 3 3 0 โรคสงบ 11/27/2559
บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ โคกล่าม 1 โคเนื้อ Type O 300 1 0 โรคสงบ 11/28/2559
บุรีรัมย์ พลับพลาชัย โคกขมิ้น 12 กระบือ NS 4 4 0 โรคสงบ 12/2/2559
บุรีรัมย์ หนองกี่ โคกสูง 3 โคเนื้อ NS 13 13 0 โรคสงบ 12/2/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ห้วยทราย(ม.9)   โคนม Type A 27 13 0 โรคสงบ 4/7/2559
ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ห้วยทราย(ม.7)   โคนม Type A 26 17 0 โรคสงบ 4/12/2559
ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ห้วยทราย(ม.4)   โคนม Type A 130 90 0 โรคสงบ 4/15/2559
ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ห้วยทราย   โคนม Type O 258 77 0 โรคสงบ 11/11/2559
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หินเหล็กไฟ   โคนม NT 351 221 0 โรคสงบ 11/25/2559
ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี หาดขาม 3 โคนม Type A 44 6 0 โรคสงบ 12/7/2559
ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี กุยบุรี 4 โคนม NT 18 2 0 โรคสงบ 12/7/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
ปัตตานี มายอ ลางา   โคเนื้อ Type A 247 18 0 โรคสงบ 4/18/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
พะเยา แม่ใจ ป่าแฝก   โคเนื้อ Type A 29 29 0 โรคสงบ 6/24/2559
พะเยา เมืองพะเยา บ้านต๋อม   โคนม Type O 7 3 0 โรคสงบ 9/19/2559
พะเยา แม่ใจ บ้านเหล่า   โคเนื้อ Type O 36 1 0 โรคสงบ 9/22/2559
พะเยา ดอกคำใต้ ดอนศรีชุม   โคนม Type O 9 1 0 โรคสงบ 9/22/2559
พะเยา จุน ลอ   โคเนื้อ Type O 5 2 0 โรคสงบ 10/18/2559
พะเยา แม่ใจ ป่าแฝก   กระบือ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 43 7 0 โรคสงบ 11/22/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
พัทลุง เขาชัยสน เขาชัยสน(ม.5)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 146 11 0 โรคสงบ 1/13/2559
พัทลุง เขาชัยสน เขาชัยสน(ม.14)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 148 20 0 โรคสงบ 1/17/2559
พัทลุง ป่าบอน ทุ่งนารี   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 276 26 0 โรคสงบ 1/24/2559
พัทลุง เขาชัยสน เขาชัยสน(ม.12)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 115 3 0 โรคสงบ 2/11/2559
พัทลุง เมือง ท่าแค(ม.8)   โคเนื้อ NT 136 4 0 โรคสงบ 2/11/2559
พัทลุง เมือง ท่าแค(ม.2)   โคเนื้อ NT 60 33 0 โรคสงบ 2/11/2559
พัทลุง เมือง ท่าแค(ม.5)   โคเนื้อ NT 28 2 0 โรคสงบ 2/11/2559
พัทลุง เมือง ท่าแค(ม.7)   โคเนื้อ NT 13 13 0 โรคสงบ 2/11/2559
พัทลุง เขาชัยสน หานโพธิ์(ม.4)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 189 2 0 โรคสงบ 2/14/2559
พัทลุง ป่าบอน ป่าบอน (ม.7)   โคเนื้อ Type O 287 2 0 โรคสงบ 2/14/2559
พัทลุง ป่าบอน ป่าบอน (ม.3)   โคเนื้อ Type O   2 0 โรคสงบ 2/14/2559
พัทลุง ปากพะยูน ฝาละมี (ม.3)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 160 3 0 โรคสงบ 2/14/2559
พัทลุง ปากพะยูน ฝาละมี (ม.6)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 210 6 0 โรคสงบ 2/14/2559
พัทลุง ปากพะยูน ปากพะยูน (ม.3)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 95 39 0 โรคสงบ 2/14/2559
พัทลุง ป่าบอน วังใหม่ (ม.3)   โคเนื้อ Type O   13 0 โรคสงบ 2/15/2559
พัทลุง เมือง ตำนาน (ม.14)   โคเนื้อ NT 83 20 2 โรคสงบ 2/20/2559
พัทลุง เมือง ตำนาน (ม.7)   โคเนื้อ NT 72 59 5 โรคสงบ 2/20/2559
พัทลุง ปากพะยูน ดอนทราย (ม.1)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 120 1 0 โรคสงบ 2/24/2559
พัทลุง เขาชัยสน หานโพธิ์(ม.3)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 186 3 0 โรคสงบ 2/25/2559
พัทลุง เขาชัยสน ควนขนุน(ม.8)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 180 27 0 โรคสงบ 3/10/2559
พัทลุง เมือง ท่ามิหรำ(ม.5)   โคเนื้อ NT 6 3 0 โรคสงบ 3/16/2559
พัทลุง เมือง เขาเจียก(ม.1)   โคเนื้อ NT 3 3 0 โรคสงบ 3/16/2559
พัทลุง เมือง ตำนาน (ม 15)   โคเนื้อ NT 80 63 10 โรคสงบ 3/17/2559
พัทลุง เมือง ลำป่า(ม.2)   โคเนื้อ NT 5 2 0 โรคสงบ 3/17/2559
พัทลุง เขาชัยสน ควนขนุน(ม.4)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 75 27 0 โรคสงบ 3/18/2559
พัทลุง เมือง ตำนาน (ม.8)   โคเนื้อ NT 49 34 0 โรคสงบ 3/18/2559
พัทลุง เมือง นาโหมด(ม.8)   โคเนื้อ NT 17 14 0 โรคสงบ 3/18/2559
พัทลุง เมือง ตำนาน (ม.12)   โคเนื้อ NT 130 125 0 โรคสงบ 3/22/2559
พัทลุง เมือง ท่ามิหรำ(ม.9)   โคเนื้อ NT 18 14 0 โรคสงบ 3/22/2559
พัทลุง เมือง พญาชัน(ม.4)   โคเนื้อ NT 40 1 0 โรคสงบ 3/24/2559
พัทลุง ปากพะยูน ดอนทราย (ม.4)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 140 1 0 โรคสงบ 3/24/2559
พัทลุง เมือง ตำนาน (ม.12)   สุกร NT 51 51 0 โรคสงบ 3/27/2559
พัทลุง ปากพะยูน ดอนประดู่(ม.1)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 49 3 0 โรคสงบ 3/28/2559
พัทลุง เมือง ควนมะพร้าว(ม.11)   โคเนื้อ NT 21 21 0 โรคสงบ 3/29/2559
พัทลุง เมือง ควนมะพร้าว(ม.13)   โคเนื้อ NT 36 29 0 โรคสงบ 3/29/2559
พัทลุง เมือง ควนมะพร้าว(ม.16)   โคเนื้อ NT 47 39 0 โรคสงบ 3/29/2559
พัทลุง เมือง ตำนาน (ม.13)   โคเนื้อ NT 65 28 3 โรคสงบ 3/30/2559
พัทลุง ตะโหมด ตะโหมด   โคเนื้อ Type O 47 23 0 โรคสงบ 4/1/2559
พัทลุง เมือง ตำนาน(ม.1)   โคเนื้อ NT 10 7 0 โรคสงบ 4/4/2559
พัทลุง เขาชัยสน หานโพธิ์(ม.9)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 181 36 0 โรคสงบ 4/5/2559
พัทลุง เมือง ท่าแค(ม.12)   โคเนื้อ NT 78 12 0 โรคสงบ 4/5/2559
พัทลุง ควนขนุน แพรกหา   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 156 11 0 โรคสงบ 4/5/2559
พัทลุง ปากพะยูน ดอนประดู่(ม.4)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 55 5 0 โรคสงบ 4/7/2559
พัทลุง ควนขนุน ทะเลน้อย   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 361 4 0 โรคสงบ 4/7/2559
พัทลุง ควนขนุน ทะเลน้อย   กระบือ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 850 9 0 โรคสงบ 4/11/2559
พัทลุง ปากพะยูน ดอนประดู่(ม.5)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 73 32 0 โรคสงบ 4/12/2559
พัทลุง เมือง ท่าแค(ม.3)   โคเนื้อ NT 120 9 0 โรคสงบ 4/14/2559
พัทลุง ป่าบอน ป่าบอน   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 196 16 0 โรคสงบ 4/14/2559
พัทลุง เขาสนชัย พัทลุง   โคเนื้อ Type O 90 4 0 โรคสงบ 5/24/2559
พัทลุง เมืองพัทลุง ตำนาน   โคเนื้อ Type O 44 8 0 โรคสงบ 8/10/2559
พัทลุง ศรีนครินทร์ ชุมพล   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 2 2 0 โรคสงบ 8/18/2559
พัทลุง ควนขนุน แพรกหา   โคเนื้อ Type O 240 17 0 โรคสงบ 8/20/2559
พัทลุง ป่าพะยอม ป่าพะยอม   โคเนื้อ Type O 311 66 0 โรคสงบ 8/24/2559
พัทลุง บางแก้ว โคกสัก(ม.2)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 9 3 0 โรคสงบ 8/30/2559
พัทลุง บางแก้ว โคกสัก(ม.6)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 6 1 0 โรคสงบ 8/30/2559
พัทลุง เขาสนชัย หานโพธิ์   โคเนื้อ Type O 180 30 0 โรคสงบ 10/18/2559
พัทลุง ปากพะยูน ดอนทราย (ม.6)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 130 9 0 โรคสงบ  
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
พิจิตร วังทรายพูน วังทรายพูน (ม.8)   โคเนื้อ Type O 20 5 0 โรคสงบ 10/14/2559
พิจิตร วังทรายพูน วังทรายพูน (ม.8)   กระบือ Type O 22 22 0   10/14/2559
พิจิตร สามง่าม สามง่าม (ม.11)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 50 8 0 โรคสงบ 11/9/2559
พิจิตร สามง่าม เนินปอ   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 8 2 0 โรคสงบ 11/10/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม   โคเนื้อ Type O 15 7 0 โรคสงบ 10/21/2559
พิษณุโลก วังทอง ท่าหมื่นราม   โคเนื้อ Type O 57 40 0 โรคสงบ 10/23/2559
พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม   โคเนื้อ NT 37 32 0 โรคสงบ 10/29/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต   โคเนื้อ NT 84 64 0 โรคสงบ 7/8/2559
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว   โคเนื้อ Type O 30 28 2 โรคสงบ 11/30/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
มหาสารคาม บรบือ โนนราษ๊   โคนม Type O 23 16 0 โรคสงบ 9/8/2559
มหาสารคาม กันทรวิชัย ขามเฒ่าพัฒนา   โคเนื้อ Type O 103 61 0 โรคสงบ 11/7/2559
มหาสารคาม กันทรวิชัย ศรีสุข   กระบือ Type O 14 4 0 โรคสงบ 11/14/2559
มหาสารคาม โกสุมพิสัย เขวาไร่ 16 โคเนื้อ Type O 9 2 0 โรคสงบ 11/28/2559
มหาสารคาม กันทรวิชัย ขามเฒ่าพัฒนา   กระบือ Type O 3 3 0 โรคสงบ  
มหาสารคาม โกสุมพิสัย เขวาไร่   กระบือ Type O 12 12 0 โรคสงบ  
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
ระนอง เมืองระนอง ราชกรูด   โคเนื้อ NT 3 1 0 โรคสงบ 11/22/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
ราชบุรี โพธาราม คลองข่อย   โคเนื้อ NT 1292 3 0 โรคสงบ 1/17/2559
ราชบุรี บ้านโป่ง หนองอ้อ   สุกร Type O 28141 140 0 โรคสงบ 3/7/2559
ราชบุรี โพธาราม หนองโพ   โคนม Type O 32 20 0 โรคสงบ 7/22/2559
ราชบุรี โพธาราม คลองตาคต   โคนม Type O 29 18 0 โรคสงบ 8/8/2559
ราชบุรี โพธาราม หนองโพ   โคนม Type O 13 5 0 โรคสงบ 9/2/2559
ราชบุรี โพธาราม ชำแระ   โคนม Type O 29 14 0 โรคสงบ 10/15/2559
ราชบุรี โพธาราม ท่าชุมพล 9 โคนม Type O 23 16 0 โรคสงบ 10/15/2559
ราชบุรี บ้านโป่ง เขาขลุง 3 โคนม Type O 74 9 0 โรคสงบ 10/18/2559
ราชบุรี บ้านโป่ง นครชุมน์   โคนม Type O 9445 63 0 โรคสงบ 10/23/2559
ราชบุรี บ้านโป่ง หนองกบ 8 โคนม NT 28 11 0 โรคสงบ 11/1/2559
ราชบุรี ดำเนินสะดวก ดอนกรวย 1 โคนม Type O, Type A 69 6 0 โรคสงบ 11/4/2559
ราชบุรี บ้านโป่ง ดอนกระเบื้อง 7 โคนม Type A 57 12 0 โรคสงบ 11/7/2559
ราชบุรี บ้านโป่ง หนองอ้อ 10 สุกร Type O * 2320 200 0 โรคสงบ 11/10/2559
ราชบุรี บ้านโป่ง กรับใหญ่ 9 โคนม NT 30 6 0 โรคสงบ 11/18/2559
ราชบุรี บ้านโป่ง สวนกล้วย 8 โคนม Type O 35 15 0 โรคสงบ 11/23/2559
ราชบุรี โพธาราม บ้านเลือก 7 โคนม Type O 34 8 0 โรคสงบ 11/29/2559
ราชบุรี โพธาราม เขาชะงุ้ม 2 โคนม Type O 31 24 0 โรคสงบ 12/10/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
ลพบุรี ชัยบาดาล ท่าดินดำ   โคเนื้อ NT 20 15 0 โรคสงบ 11/3/2559
ลพบุรี บ้านหมี่ ชอนม่วง   โคนม Type O 43 38 0 โรคสงบ 11/19/2559
ลพบุรี ลำสนธิ ซับสมบูรณ์   โคนม NT 13 7 1 โรคสงบ 11/23/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
ลำปาง แม่พริก แม่พริก   โคเนื้อ Type O 5 5 0 โรคสงบ 7/30/1959
ลำปาง แม่ทะ วังเงิน   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 200 12 0 โรคสงบ 1/22/2559
ลำปาง แม่ทะ วังเงิน   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 156 5 0   1/23/2559
ลำปาง แม่เมาะ บ้านดง   โคเนื้อ NT 813 4 0 โรคสงบ 2/17/2559
ลำปาง ห้างฉัตร วอแก้ว   โคนม Type O 680 3 0 โรคสงบ 3/5/2559
ลำปาง แม่เมาะ สบป้าด   โคเนื้อ Type A 343 3 0 โรคสงบ 3/15/2559
ลำปาง แม่เมาะ ป่าดง   โคเนื้อ NT 117 4 0 โรคสงบ 5/27/2559
ลำปาง แจ้ห่ม บ้านสา   โคเนื้อ Type O 22 22 0 โรคสงบ 7/2/2559
ลำปาง แม่ทะ หัวเสือ   โคเนื้อ Type O 42 22 0 โรคสงบ 7/21/2559
ลำปาง เมืองลำปาง ต้นธงชัย   โคเนื้อ Type O 8 3 0 โรคสงบ 7/22/2559
ลำปาง เถิน ล้อมแรด   โคเนื้อ Type O 1338 14 0 โรคสงบ 7/29/2559
ลำปาง ห้างฉัตร เมืองยาว   โคเนื้อ Type O 30 18 0 โรคสงบ 8/15/2559
ลำปาง ห้างฉัตร วอแก้ว   โคนม Type O 50 3 0 โรคสงบ 9/1/2559
ลำปาง เกาะคา ใหม่พัฒนา   กระบือ Type O 80 31 0 โรคสงบ 10/2/2559
ลำปาง แม่เมาะ สบป้าด   โคเนื้อ Type O 6 6 0 โรคสงบ 10/18/2559
ลำปาง เถิน แม่ถอด   โคเนื้อ Type A 10 10 0 โรคสงบ 11/15/2559
ลำปาง เถิน เถินบุรี   โคเนื้อ NT 21 21 0 โรคสงบ 11/25/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
ลำพูน บ้านธิ ห้วยยาบ   โคนม Type A 2509 198 0 โรคสงบ 3/29/2559
ลำพูน เมืองลำพูน ป่าสัก(ม.13)   โคเนื้อ Type O 34 23 0 โรคสงบ 7/3/2559
ลำพูน เมืองลำพูน มะเขือแจ้   โคนม Type O 58 21 0 โรคสงบ 7/26/2559
ลำพูน เมืองลำพูน ริมปิง   สุกร Type O 347 32 0 โรคสงบ 8/5/2559
ลำพูน แม่ทา ทาปลาดุก   โคเนื้อ Type O 19 14 0 โรคสงบ 8/5/2559
ลำพูน บ้านธิ ห้วยหยาบ   โคนม Type O 888 53 0 โรคสงบ 8/7/2559
ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว   โคนม Type O 80 43 0 โรคสงบ 8/8/2559
ลำพูน บ้านธิ บ้านธิ   โคเนื้อ Type O 132 16 0 โรคสงบ 8/15/2559
ลำพูน ป่าซาง บ้านเรือน   โคนม Type O 33 7 0 โรคสงบ 9/2/2559
ลำพูน ป่าซาง นครเจดีย์   โคนม Type O 105 3 0 โรคสงบ 9/13/2559
ลำพูน ป่าซาง นครเจดีย์   โคเนื้อ Type O 115 3 0 โรคสงบ 9/14/2559
ลำพูน เมืองลำพูน หนองช้างคืน   โคนม Type O 5 4 0 โรคสงบ 9/22/2559
ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว   โคนม Type O 75 16 0 โรคสงบ 9/30/2559
ลำพูน เมืองลำพูน เหมืองจี้   โคเนื้อ Type O 34 12 0 โรคสงบ 10/11/2559
ลำพูน เมืองลำพูน ต้นธง   โคเนื้อ Type O 9 4 0 โรคสงบ 10/11/2559
ลำพูน บ้านธิ ห้วยหยาบ   โคนม Type O 89 10 0 โรคสงบ 11/21/2559
ลำพูน บ้านธิ บ้านธิ   แกะ Type O 16 2 0 โรคสงบ  
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ กันทรารมย์ 5 โคเนื้อ NT 19 19 0 โรคสงบ 11/25/2559
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ปราสาท 1 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 130 72 0 โรคสงบ 12/1/2559
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ปราสาท 2 กระบือ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 120 63 0 โรคสงบ 12/1/2559
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ปราสาท 3 กระบิอ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 120 54 0 โรคสงบ 12/1/2559
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ปราสาท 4 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 55 23 0 โรคสงบ 12/1/2559
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ปราสาท 4 โค ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 55 25 0 โรคสงบ 12/1/2559
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ปราสาท 5 กระบือ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 130 76 0 โรคสงบ 12/1/2559
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ปราสาท 7 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 110 69 0 โรคสงบ 12/1/2559
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ปราสาท 9 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 140 72 0 โรคสงบ 12/1/2559
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ห้วยสำราญ 3 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 398 162 0 โรคสงบ 12/2/2559
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ห้วยสำราญ 3 กระบือ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 27 8 0 โรคสงบ 12/2/2559
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ โสน 2 กระบือ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 495 37 0 โรคสงบ 12/3/2559
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ โสน 2 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 470 69 0 โรคสงบ 12/3/2559
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ กันทรารมย์ 10 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 20 20 0 โรคสงบ 12/3/2559
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ กันทรารมย์ 5 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 178 145 0 โรคสงบ 12/3/2559
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ กันทรารมย์ 10 กระบือ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 15 15 0 โรคสงบ 12/3/2559
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ กันทรารมย์ 5 กระบือ NT 10 10 0    
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
สงขลา ควนเนียง รัตภูมิ   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 350 26 0 โรคสงบ 1/31/2559
สงขลา สทิงพระ ดีหลวง(ม.6)   โคเนื้อ Type O 245 10 0 โรคสงบ 3/24/2559
สงขลา สทิงพระ ดีหลวง(ม.7)   โคเนื้อ Type O 243 38 0 โรคสงบ 3/28/2559
สงขลา สทิงพระ ท่าหิน   โคเนื้อ Type O 39 23 0 โรคสงบ 10/11/2559
สงขลา สทิงพระ ท่าหิน   กระบือ Type O 2 2 0 โรคสงบ 10/12/2559
สงขลา สะเดา ปาดังเบซาร์ 8 โคเนื้อ Type O 1525 276 0 โรคสงบ 11/2/2559
สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง 5 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 572 90 0 โรคสงบ 11/29/2559
สงขลา คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง 4 โคเนื้อ Type O 649 154 0 เฝ้าระวังโรค 1/26/2560
สงขลา หาดใหญ่ บางพรุ 10 โคเนื้อ Type O * 7210 1705 0 เฝ้าระวังโรค 1/26/2560
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
สตูล ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย   โคเนื้อ Type O 146 25 0 โรคสงบ 8/12/2559
สตูล ละงู น้ำผุด   โคเนื้อ NT 45 3 0 โรคสงบ 11/16/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
สระบุรี มวกเหล็ก ลำพญากลาง   โคนม Type O 1063 26 0 โรคสงบ 1/22/2559
สระบุรี มวกเหล็ก ลำพญากลาง   โคนม NT 1003 18 0 โรคสงบ 2/12/2559
สระบุรี มวกเหล็ก ลำสมพุง   โคนม Type A 973 5 0 โรคสงบ 3/4/2559
สระบุรี มวกเหล็ก มิตรภาพ   โคนม Type O 120 53 0 โรคสงบ 8/17/2559
สระบุรี มวกเหล็ก ลำพญากลาง   โคนม Type A 200 91 0 โรคสงบ 10/9/2559
สระบุรี มวกเหล็ก หนองย่างเสือ   โคนม Type O 1840 220 0 โรคสงบ 10/10/2559
สระบุรี วังม่วง วังม่วง   โคนม Type A 265 85 0 โรคสงบ 11/11/2559
สระบุรี มวกเหล็ก ลำพญากลาง   โคนม Type A 12220 199 0 โรคสงบ 11/22/2559
สระบุรี มวกเหล็ก หนองย่างเสือ   โคนม NT 30 12 0 โรคสงบ 12/1/2559
สระบุรี วังม่วง คำพราน 1 โคนม Type O 120 50 0 โรคสงบ 12/15/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
สุโขทัย ศรีนคร คลองมะพลับ   โคนม NT 172 3 0 โรคสงบ 1/14/2559
สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม   โคนม Type O 26 4 0 โรคสงบ 8/1/2559
สุโขทัย คีรีมาศ หนองจิก   โคนม Type o 28 11 0 โรคสงบ 8/31/2559
สุโขทัย สวรรคโลก วังไม้ขอน   โคนม Type O 8 3 0 โรคสงบ 10/25/2559
สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม ไทยชนะศึก   โคนม Type O 18 10 0 โรคสงบ 10/25/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สระแก้ว   สุกร NT 1500 900 0 โรคสงบ 5/11/2559
สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ บ้านกร่าง   โคนม Type O 88 17 0 โรคสงบ 9/13/2559
สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ   โคนม NT 23 23 0 โรคสงบ 11/18/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม ท่าเรือ   โคเนื้อ Type O * 344 275 0 โรคสงบ 12/15/2559
สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม ท่าเรือ   กระบือ   169 10 0 โรคสงบ  
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
สุรินทร์ รัตนบุรี น้ำเขียว   โคนม Type O 254 187 0 โรคสงบ 11/27/2559
สุรินทร์ ปราสาท หนองใหญ่   โคเนื้อ Type A 198 40 0 โรคสงบ 11/28/2559
สุรินทร์ ปราสาท กันตวจระมวล   โคเนื้อ NT 111 13 0 โรคสงบ 11/28/2559
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ กาเกาะ (ม.1)   โคเนื้อ Type O * 30 13 0 โรคสงบ 12/5/2559
สุรินทร์ จอมพระ เมืองลึง 3 กระบือ Type O 55 16 0 โรคสงบ 12/12/2559
สุรินทร์ จอมพระ เมืองลึง 3 โคเนื้อ Type O 36 1 0 โรคสงบ 12/19/2559
สุรินทร์ รัตนบุรี น้ำเขียว   โคเนื้อ Type O 93 1 0    
สุรินทร์ ปราสาท หนองใหญ่   กระบือ Type A 28 1 0    
สุรินทร์ ปราสาท กันตวจระมวล   กระบือ NT 61 11 0    
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ กาเกาะ (ม.1)   กระบือ Type O * 99 63 0    
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
หนองบัวลำภู นาวัง เทพคีรี   โคนม Type O 505 226 0 โรคสงบ 7/26/2559
หนองบัวลำภู นากลาง ด่านช้าง   โคนม Type O 104 80 0 โรคสงบ 5./7/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
อุดรธานี วังสามหมอ วังสามหมอ   โคนม Type O 34 25 0 โรคสงบ 8/22/2559
อุดรธานี ศรีธาตุ นายูง   โคนม Type O 54 20 0 โรคสงบ 9/18/2559
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
อุบลราชธานี บุณฑริก หนองสะโน   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 1000 57 2 โรคสงบ 1/31/2559
อุบลราชธานี เดชอุดม บัวงาม   กระบือ Type O 55 25 0 โรคสงบ 11/20/2559
อุบลราชธานี บุณฑริก โพนงาม (บำรุงพันธุ์)   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 495 50 0 โรคสงบ 11/20/2559
อุบลราชธานี เดชอุดม บัวงาม   โคเนื้อ   98 50     11/21/2559
อุบลราชธานี บุณฑริก นาโพธิ์   โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 60 35 0 โรคสงบ 11/28/2559
อุบลราชธานี บุณฑริก บัวงาม 6 กระบือ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 16 4 0 โรคสงบ 11/28/2559
อุบลราชธานี บุณฑริก โนนค้อ 9 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 14 3 0 โรคสงบ 11/29/2559
อุบลราชธานี บุณฑริก คอแลน 10 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 55 31 0 โรคสงบ 11/29/2559
อุบลราชธานี บุณฑริก บ้านแมด 4 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 10 10 0 โรคสงบ 11/29/2559
อุบลราชธานี บุณฑริก โพนงาม 8 กระบือ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 20 16 0 โรคสงบ 11/29/2559
อุบลราชธานี บุณฑริก หนองสะโน 17 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 219 192 0 โรคสงบ 11/30/2559
อุบลราชธานี บุณฑริก ห้วยข่า 1 กระบือ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 38 21 0 โรคสงบ 12/29/2559
อุบลราชธานี บุณฑริก นาโพธิ์   กระบือ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 87 60 0    
อุบลราชธานี บุณฑริก หนองสะโน 17 กระบือ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 140 107 0    
อุบลราชธานี บุณฑริก โนนค้อ 9 กระบือ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 19 8 0    
อุบลราชธานี บุณฑริก ห้วยข่า 1 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 1 1 0    
อุบลราชธานี บุณฑริก บัวงาม 6 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 8 1 0    
อุบลราชธานี บุณฑริก คอแลน) 10 กระบือ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 73 23 0    
อุบลราชธานี บุณฑริก บ้านแมด 4 กระบือ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 13 13 0    
อุบลราชธานี บุณฑริก โพนงาม 8 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 88 74 0    

สรุปสถานการณ์โรค 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2560

สรุปสถานการณ์โรค 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2560
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
เชียงราย แม่ลาว จอมหมอกแก้ว 1 โคนม NT 34 2 0 โรคสงบ 1/17/2560
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
เพชรบูรณ์ หล่มสัก บ้านโสก 6 โคนม Type O * 72 11 0 เฝ้าระวังโรค 3/7/2560
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
แพร่ ลอง เวียงต้า 10 โคเนื้อ NT 62 20 1 โรคสงบ 1/16/2560
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
นครพนม เรณูนคร นาขาม 1,2,4,6,9 โคเนื้อ Type A 139 71 12 โรคสงบ 1/23/2560
นครพนม เรณูนคร นาขาม 1,2,4,6,9 กระบือ Type A 46 24 3 โรคสงบ  
นครพนม เรณูนคร เรณูใต้ 9 กระบือ   13 6 1 โรคสงบ  
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
นครราชสีมา ปากช่อง คลองม่วง 4 โคนม Type A 33 3 0 ควบคุมโรค 1/16/2560
นครราชสีมา ปากช่อง หนองสาหร่าย 5 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 12 12 0 ควบคุมโรค 2/6/2560
นครราชสีมา ปากช่อง หนองสาหร่าย 3,1,9 โคนม NT 55 10 0 ควบคุมโรค 2/15/2560
นครราชสีมา ปากช่อง หนองสาหร่าย 14 โคนม ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 15 1 0 ควบคุมโรค 3/5/2560
นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง 16 โคนม Type A 19 13 0 ควบคุมโรค 3/5/2560
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
นครศรีธรรมราช ปากพนัง หูล่อง 3 โคเนื้อ NT 19 9 0 โรคสงบ 1/26/2560
นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ทางพูน 2 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 52 23 0 โรคสงบ 1/28/2560
นครศรีธรรมราช พิปูน กะทูน 7 โคเนื้อ Type O * 45 18 0 โรคสงบ 1/30/2560
นครศรีธรรมราช เชียรใหม่ ท้องลำเจียก 1 โคเนื้อ NT 21 18 0 เฝ้าระวังโรค 2/17/2560
นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ หินตก 6 สุกร NT 300 0 65 โรคสงบ 2/20/2560
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
ปัตตานี โคกโพธิ์ นาเกตุ 1 โคเนื้อ NT 92 12 0 เฝ้าระวังโรค 3/15/2560
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
มหาสารคาม วาปีปทุม ขามป้อม 16 กระบือ Type O * 33 11 0 โรคสงบ 1/4/2560
มหาสารคาม วาปีปทุม ขามป้อม   โคเนื้อ   239 20 0    
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
ลพบุรี ชัยบาดาล ชัยบาดาล 1 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 33 7 0 โรคสงบ 2/3/2560
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
สงขลา นาหม่อม นาหม่อม 4 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 4 3 0 เฝ้าระวังโรค 1/2/2560
สงขลา นาหม่อม พิจิตร 3 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 3 1 0 เฝ้าระวังโรค 1/3/2560
สงขลา จะนะ นาหว้า 1 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 613 45 0 เฝ้าระวังโรค 1/5/2560
สงขลา เทพา ปากบาง 8 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 243 125 0 เฝ้าระวังโรค 1/25/2560
สงขลา เมืองสงขลา ทุ่งหวัง 3 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 70 15 0 โรคสงบ 1/26/2560
สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง 5 โคเนื้อ Type A 233 22 0 โรคสงบ 1/26/2560
สงขลา สะบ้าย้อย เปียน 6 โคเนื้อ Type O * 304 33 0 โรคสงบ 1/29/2560
สงขลา หาดใหญ่ ควนลัง 5 โคเนื้อ รอผล 7 7 0 ควบคุมโรค 3/19/2560
สงขลา นาทวี นาหมอศรี 2 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 908 134 0 โรคสงบ 14/2/2560
สงขลา นาหม่อม นาหม่อม 1 โคเนื้อ ไม่ได้เก็บตัวอย่าง 6 5 0 เฝ้าระวังโรค 3/1/2560.
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
สตูล เมืองสตูล บ้านควน 5 โคเนื้อ NT 1019 292 0 โรคสงบ 2/7/2560
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ชนิดสัตว์ ผลการตรวจ สัตว์ที่เสี่ยง สัตว์ป่วย สัตว์ตาย สถานการณ์โรค วันที่พบสัตว์ป่วยตัวสุดท้าย
สระบุรี มวกเหล็ก ลำพญากลาง 5 โคนม Type A * 10652 255 0 ควบคุมโรค 2/18/2560
สระบุรี มวกเหล็ก ลำพญากลาง 9, 13 โคนม Type A * 7297 214 0 ควบคุมโรค 2/20/2560
สระบุรี มวกเหล็ก ซับสนุ่น 12 โคนม NT 6 1 0 เฝ้าระวังโรค 3/30/2560

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มโรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รวบรวมและนำเสนอข้อมูลโดย : กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร