สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง นิสิตฝึกงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง นิสิตฝึกงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวภายในหมู่ที่ 1,2,8,9,13และ 15 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี   ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษบ้าให้กับสุนัขจำนวน 425 ตัว แมว 205 ตัว รวม 630 ตัว

25610611 1

กรรมการออกหน่วยปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
(ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) อ่านรายละเอียด

ปศุสัตว์สุโขทัยตรวจติดตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย ได้ตรวจติดตามการดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561  ตามพื้นที่บริเวณวัด โรงเรียน แหล่งท่องเที่ยว ณ สำนักสงฆ์เขาวัวทองวดี(โซกพระร่วง) หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พบสุนัขที่เลี้ยงไว้ จำนวน160 ตัว ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยแล้ว

S 8127601552857

16 มิถุนายน 2561 น.สพ.ปัญญาวัฒน์ ใสกาง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ลงพื้นที่บ้านหัวงัว ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางตลาด เนื่องจากมีผู้ป่วยสงสัยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

ปศุสัตว์สุโขทัยตรวจติดตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 หน่วยรักษาพยาบาลสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
ร่วมปฏิบัติงานทำหมันสุนัขจรจัด พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 241  ตัว ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี ถ.บายพาส ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี