S 8127601552857

16 มิถุนายน 2561 น.สพ.ปัญญาวัฒน์ ใสกาง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ลงพื้นที่บ้านหัวงัว ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางตลาด เนื่องจากมีผู้ป่วยสงสัยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

โดยมีนายดุสิต พุทธเจริญ ปศุสัตว์อำเภอยางตลาด นายภาณุ จินตานนท์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน  น.ส.ฐิตินาฏ ไชยมาศ นายกฤษฎา ปัจสาและนายเสถียร นาสมปอง ผู้ช่วยสัตวแพทย์ร่วมปฏิบัติงาน ผลการสำรวจประชากรสัตว์ในหมู่บ้านหัวงัว จำนวน 188ตัว สุนัข 151ตัว แมว 37 ตัว ดำเนินการฉีดวัคซีนได้แล้ว 142ตัว เป็นสุนัขจำนวน 113 ตัว แมว 29 ตัว ส่วนที่เหลือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางตลาดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จครบ 100 % ต่อไป

S 8127601552857

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4