3393935

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน ดำเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ภายใต้พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาสาที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 57 คน

3393931.jpg 3393935.jpg 3393939.jpg

3393940.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์