pic01

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัยและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รายละเอียดดังต่อไปนี้

- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสำโรง ดำเนินการโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ในเขตพื้นที่ชุมชนคลองตรั่งใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เป็นจำนวนสุนัข-แมว จำนวน 82 ตัว

- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ดำเนินการโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 เขตพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่

  1. ชุุมชนราชธานี สุนัข-แมว จำนวน 63 ตัว
  2. ชุมชนพระแม่ย่า สุนัข-แมว จำนวน 70 ตัว
  3. ชุมชนตาลเดี่ยว สุนัข-แมว จำนวน 32 ตัว

และดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เสี่ยง วัด โรงเรียน ประจำปี 2562 ณ วัดยางซ้าย ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยสุนัข-แมว จำนวน 22 ตัว

- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ (วัด/โรงเรียน) จำนวนสุนัขและแมวทั้งหมด 102 ตัว (สุนัข 37 ตัว / แมว 65 ตัว) ดังนี้

  1. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สุนัข 4 ตัว แมว 16 ตัว
  2. วัดตาลพร้า สุนัข 1 ตัว แมว 7 ตัว
  3. วัดทุ่งมหาชัย สุนัข 10 ตัว แมว 15 ตัว
  4. วัดหนองบัว สุนัข 8 ตัว แมว 8 ตัว
  5. วัดตถาตาราม สุนัข 0 แมว 9 ตัว
  6. วัดศรีสหกรณ์ สุนัข 5 ตัว แมว 7 ตัว

pic01.jpg pic02.jpg pic03.jpg

pic04.jpg pic05.jpg pic06.jpg

ที่มาของข้อมูล : ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย