S 14835728

วันที่ 5-6 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ขอความร่วมมือ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดงเจริญ สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ในจุดที่ให้บริการ ดังนี้

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา09.00-12.00 วัดสำนักขุนเณร เวลา 14.00-16.00 ศาลาประชาคมชุมชนห้วยแห้ง.

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 วัดไทรย้อย 14.00-16.00 วัดกุดระกำ

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร