58923

วันที่ 8 พ.ค.62 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์บูรณการความร่วมมือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมสำนักควบคุมป้องกันโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนดินแดงและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงร่วมกันบูรณาการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้รับเกียรติจากนายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ บริเวณ อบต.โนนดินแดง โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้

 

  1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่หัวหน้าส่วนอำเภอ ผุ้บริหารสถานศึกษา นายกส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ จนท.สคร.9 เครือข่ายอาสาปศุสัตว์และเครือข่าย อสม.จำนวนรวม 100คน ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  2. กิจกรรมลงนามข้อตกลง(MOU)ในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง
  3. กิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวโรคพิษสุนัขบ้า.
  4. กิจกรรมจับสุนัขจรจัดตามสถานที่ท่องเที่ยว วัดโรงเรียนนำมากักขังผ่าตัดทำหมันในสุนัขแมวด้อยโอกาสจับกักอดอาหารรอตอนทำหมัน 6-7พ.ค.62 และ8พ.ค.62 ทำการตอนทำหมันสุนัข จำนวน 70 ตัว แมว จำนวน 14 ตัว รวมทำหมัน 84 ตัว
  5. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง และสุนัขแมวด้อยโอกาส จำนวนรวม 185 ตัว

การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง.

ทีมาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์