125352

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์เลย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ มีกิจกรรมดำเนินงาน ดังนี้

  1. สนง.ปศอ.ภูเรือ อบรมและฝึกปฏิบัติเจ้าหน้าที่ อปท. ทุก แห่ง ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดเลย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 21 ราย ณ ห้องประชุมคริสต์มาส ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอภูเรือ โดยมีนายปิยะชาย ศรีบุรินทร์ รักษาราชการแทนนายอำเภอภูเรือ เป็นประธาน
  2. สนง.ปศอ.วังสะพุง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โดย นสพ.คณายศ กริอุณะ หน. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเลย อบรมโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาฯ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดเลย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาฯของแต่ละ อปท. ในพื้นที่อำเภอวังสะพุง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 33 ราย ณ ห้องประชุมสถานีวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย
  3. สนง.ปศอ.เอราวัณ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ณ สนง.ปศุสัตว์อำเภอเอราวัณ
  4. สนง.ปศอ.ภูหลวง อบรมโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาฯ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดเลย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาฯของแต่ละ อปท. ในพื้นที่อ.ภูหลวง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 15 ราย ณ ห้องประชุมสนง.ปศุสัตว์อำเภอภูหลวง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย