S 2039861

วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกาะลันตา และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดกิจกรรม kick off rabies รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง หมู่ 3 บ้านคลองย่านัด ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ให้บริการฉีดวัคซีนฯ สุนัขและแมว จำนวน 45 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 36 ตัว และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การเลี้ยงสัตว์ จำนวน 52 ราย

S 24600695

14 มีนาคม 2562 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดพิธี กิจกรรม Kick of โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีผู้นำสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการ 33 ราย จำนวน87 ตัว โดยให้บริการทำหมัน สุนัข 19 ตัว เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 14 ตัว แมว 48 ตัว เพศผู้ 13 ตัว เพศเมีย 35 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 87 ตัว ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

15019

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรีร่วมกับศูนย์บริบาลสัตว์เทศบาลเมืองเขาสามยอด รพ.กองบิน บน.๒ ออกดำเนินโครงการกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ณ กองบิน ๒ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลการปฏิบัติการดำเนินงานฉีดวัคซีนในสุนัขจำนวน ๑๙๑ ตัว แมวจำนวน ๑๔๐ ตัว

S 10969132

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเชิงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง บริษัทเอกชน และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดปลวกเกตุ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง พร้อมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ารอบจุดเกิดโรค

1227348

วันที่ 11 มี.ค 62 น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ พร้อม นาย วีระพล รังษา ปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง ร่วมกับ อบต.โพธิ์หมากแข้งและกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนทั้งหมด 1,376 สุนัข1,192 แมว184 ผ่าตัดทำหมัน27ตัว สุนัข13แมว14 ณ บ้านนาอ่าง หมู่5 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ