55929

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จันและกลุ่มอำเภอในโซน ออกหน่วยโครงการหน่วยแพทย์อาสา(พอ.สว.)และสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย มีเกษตรกรให้ความสนใจและมารับบริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว รวมทั้งสิ้น 48 ตัว ได้แก่

pic01

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัยและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนครร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รายละเอียดดังต่อไปนี้

3393935

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน ดำเนินการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า หลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ภายใต้พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาสาที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 57 คน

S 37560325

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ หมู่ที่ 7 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเจ้าของนำสุนัข-แมว เข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น 143 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1206

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ดำเนินการกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแมว จำนวน 26 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน22 ตัว แมว จำนวน3 ตัวพร้อมถ่ายพยาธิรักษาสัตว์ป่วย ณ วัดปากน้ำ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

เนื้อหาอื่นๆ...