S 15048722

วันที่ 6 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลองครักษ์ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข-แมว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักเทศบาลตำบลองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ผลการดำเนินงานได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข 265 ตัว และ เเมว 233 ตัว รวมทั้งสิ้น 498 ตัว

191264

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองและปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมควบคุมประชากรสุนัข แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยทำหมันและตอน;สุนัขเมีย20ตัว สุนัขผู้7ตัว แมวเมีย9ตัว แมวผู้10ตัว รวมทั้งหมด46ตัว ณ วัดศาลจ้าวสกุลณีอนุสรณ์ หมู่ที่1 ต.กลางแดด อ.เมืองจ.นครสวรรค์

461929

วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านข่า จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า โดยมีสุนัข-แมว มารับบริการฉีดวัคซีนจำนวน 67 ตัว ตอน-ทำหมัน จำนวน 19 ตัว ณ บริเวณโรงจอดรถเทศบาลตำบลบ้านข่า ดังภาพกิจกรรมนี้

164018

วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์ ออกให้บริการผ่าตัด ตอน-ทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมแจกเวชภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ ในงานโครงการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านบงคำ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์โดยมี นายบำรุง ศรีลาชัย นายอำเภอโพนสวรรค์เป็นประธาน พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆออกให้บริการแก่ประชาชน ดังภาพกิจกรรมนี้

S 35987480

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีราชา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสัตหีบเเละสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรี ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ผ่าตัดทำหมันเเละฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดระเวิงรังสรรค์ ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้