88688

วันที่ 4 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์สุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามกิจกรรมส่งมอบความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.-15.30 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง ในจังหวัดสุโขทัย รายละเอียดดังนี้

705849

25 ธันวาคม 2561 ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว ร่วมกับโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวม 30 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 100 ตัว เพื่อลดจำนวนประชากรและสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว ในพื้นที่รอบๆอ่างเก็บน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนให้เกิดความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านเขายายเที่ยงเหนือ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

pic01

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เชียงราย ร่วมกับสำนักปศุสัตว์อำเภอโซน อำเภอเวียงแก่น เชียงของ เทิง พญาเม็งราย ขุนตาล ออกหน่วยบริการ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบรรพตวิทยา ตำบลปอ ผ่าตัดทำหมัน สุนัข จำนวน 9 ตัว (เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 4 ตัว) และแมว จำนวน 5 ตัว(เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 1ตัว) รวมทั้งหมด 14 ตัว ได้รับความร่วมมือจากผอ.โรงเรียนบรรพตวิทยา ผู้นำชุมชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และร่วมกันทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

53907

วันที่ 21ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอหนองสูง อำเภอคำชะอี และอำเภอหนองสูง ร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และให้บริการด้านการปศุสัตว์ ร่วมกับ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมประชากรสุนัขและแมว การแจกจ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ การอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเรื่องโรคโรคพิษสุนัขบ้า การให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์ ฯลฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดังภาพกิจกรรมนี้

S 10649648

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์ ณ สถานพักพิงสัตว์วัดโตนด อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื้อหาอื่นๆ...