สารเร่งเนื้อแดง ผู้บริโภคได้รับอันตราย คนขายติดคุก

ภาพจัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์

สารเร่งเนื้อแดง ผู้บริโภคได้รับอันตราย คนขายติดคุก