S 4153736

วันนี้ 11 เม.ย.62 นายพศวีร์ สมใจ ปศจ.นม. รับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,086โด๊ส พร้อมอุปกรณ์การ ฉีดวัคซีน จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา