25600407 2

  1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์
  2. แบบฟอร์มคำขอรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์
  3. บัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบเอกชนและขอบข่ายรายการทดสอบที่ขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563)
  4. ขอบข่ายวิธีทดสอบที่ขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ 
  5. แผนที่แสดงที่ตั้งห้องปฏิบัติการที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจแผนที่แสดงที่ตั้งห้องปฏิบัติการที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563)

ที่มา : สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ http://qcontrol.dld.go.th/