sorawit62

ชื่อ-สกุล : นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

ตำแหน่งปัจจุบัน : อธิบดีกรมปศุสัตว์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 • 1 ตุลาคม 2560 - 6 พฤษภาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 20 มกราคม 2557 - 30 กันยายน 2560 รองอธิบดี (นักบริหาร ประเภทบริหาร ต้น) กรมปศุสัตว์ พญาไท
 • 16 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
 • 11 ธันวาคม 2551 ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์)สูง) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี กรมปศุสัตว์
 • 16 ตุลาคม 2552 ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(ปฏิบัติงานสัตวแพทย์)สูง) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม กรมปศุสัตว์
 • 11 ธันวาคม 2551 ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์) สูง) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี กรมปศุสัตว์
 • 1 ตุลาคม 2551 ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 9) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี กรมปศุสัตว์
 • 26 กันยายน 2551 ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 9) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • 1 ตุลาคม 2544 ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 8) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • 2 ตุลาคม 2543 ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 8) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง กรมปศุสัตว์
 • 7 มีนาคม 2543 นายสัตวแพทย์ 8 วช. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • 1 กันยายน 2540 นายสัตวแพทย์ 7 วช. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • 28 ธันวาคม 2538 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์ 6) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • 1 ตุลาคม 2536 นายสัตวแพทย์ 6 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • 1 พฤศจิกายน 2533 นายสัตวแพทย์ 5 กองวิชาการ กรมปศุสัตว์
 • 16 สิงหาคม 2531 นายสัตวแพทย์ 4 กองวิชาการ กรมปศุสัตว์

ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฎ 28 กรกฎาคม 2560
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธ.ค. 2556
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2554
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2551
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2545
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2542
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2540
 • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2538

ผลงานดีเด่น

 • ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 ระดับดีเด่น ด้านพัฒนาการให้บริการ ผลงาน เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ปศุสัตว์ OK
 • ได้รับการคัดเลือกเป็นสัตวแพทย์ตัวอย่าง สายงานเผยแพร่วิชาชีพและบริการสังคม ประจำปี 2559 จากสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระประจำปี 2557-2558 และวาระประจำปี 2559-2560 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งจากสมาชิกสัตวแพทย์ทั่วประเทศ
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกลางสามัญของสัตวแพทยสภา วาระ 2559-2560
 • ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภท นวัตกรรมให้บริการ โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปีพุทธศักราช 2553
 • ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม (รางวัลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ รายหมวด หมวด 6) โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปีพุทธศักราช 2555
 • ได้รับรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น การสร้างพันธมิตรการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์