นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์(รองอธิบดีกรมปศุสัตว์)

คลิกดาวน์โหลดภาพขยาย

ชื่อ-สกุล : นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • สัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 • 25 ธันวาคม 2557 รองอธิบดี (นักบริหารงาน ประเภทบริหาร ต้น)
 • 16 ตุลาคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการกรม
 • 3 ธันวาคม 2550 ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
 • 1 ตุลาคม 2544 ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 2 ตุลาคม 2538 หัวหน้าด่านกักสัตว์ (สัตวแพทย์ 6)
 • 13 มิถุนายน 2537 หัวหน้าด่านกักสัตว์ (สัตวแพทย์ 5)
 • 2 ตุลาคม 2533 สัตวแพทย์ 5
 • 1 ตุลาคม 2531 สัตวแพทย์ 4
 • 2 ตุลาคม 2527 สัตวแพทย์ 3
 • 5 ตุลาคม 2524 สัตวแพทย์ 2

ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2554
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2551
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธ.ค. 2549
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2548
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2543
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2538
 • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2534
 • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธ.ค. 2529

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์