นายโอภาส ทองยงค์(รองอธิบดีกรมปศุสัตว์)

คลิกดาวน์โหลดภาพขยาย

ชื่อ-สกุล :นายโอภาส ทองยงค์

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

ประวัติการศึกษา

 • ....

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 • 14 ธันวาคม 2558 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นักบริหาร ประเภทบริหาร ต้น)
 • 12 กรกฎาคม 2556 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นักบริหาร ประเภทบริหาร ต้น)
 • 6 มกราคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
 • 23 ธันวาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์
 • 22 มกราคม 2552 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
 • 3 ธันวาคม 2550 ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี กรมปศุสัตว์
 • 6 กรกฎาคม 2547 ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมปศุสัตว์
 • 18 พฤศจิกายน 2546 เลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2556
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธ.ค. 2553
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธ.ค. 2549
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2547
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธ.ค. 2543
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2539
 • เหรียญพิทักษ์เสรีชน 3 มิ.ย. 2537
 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธ.ค. 2535

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์