ประวัติผู้บริหารกรมปศุสัตว์


สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์
คลิกดาวน์โหลดภาพขยาย

ชื่อ-สกุล :    สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร  ธิติศักดิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน  :  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

ประวัติการศึกษา

alt ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
alt DOCTOR OF VETERINARY MEDICINE สาขา POULTRY SCIENCE TIERARZTLICHE HOCHSCHULE HANNOVER เยอรมันตะวันตก

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

alt  19 ตุลาคม 2554 รองอธิบดี (นักบริหาร ประเภทบริหาร ต้น)
alt  16 ตุลาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สูง)

alt

 11 ธันวาคม 2551

ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์)สูง)

alt

 15 ตุลาคม 2551

ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 9 บส.)

alt

 10 มกราคม 2548

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์ 9 บส.)

alt

 27 กรกฎาคม 2547

ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8 (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 9 บส.)

alt

 1 เมษายน 2547

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

alt

 1 เมษายน 2547

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

alt

 2 มีนาคม 2547

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 ส่วนกลาง สำนักงานรัฐมนตรี

alt

 12 ธันวาคม 2545

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

alt   2 เมษายน 2545 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
alt   1 ตุลาคม 2543 เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพันธ์ 8
ผู้อำนวยการกองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
alt 

 10 กุมภาพันธ์ 2541

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8
ผู้อำนวยการกองการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
alt   1 กันยายน 2540 เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 8 เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
alt   21 สิงหาคม 2540 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กองตรวจและประสานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
alt   8 พฤษภาคม 2538 นายสัตวแพทย์ 7 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
alt   13 กรกฎาคม 2535 นายสัตวแพทย์ 7 ประเภทวิชาการผู้ชำนาญการพิเศษ กองวิชาการ
alt   1 ตุลาคม 2532  นายสัตวแพทย์ 6 กองวิชาการ
alt   2 ตุลาคม 2526 นายสัตวแพทย์ 5 กองวิชาการ
alt   1 มิถุนายน 2524 นายสัตวแพทย์ 4 กองวิชาการ

ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

alt มหาวชิรมงกุฎ 5 ธ.ค. 2555
alt ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2550
alt เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธ.ค. 2549
alt ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2547

alt

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

5 ธ.ค. 2541
alt ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2536
alt ตริตาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2533
alt ตริตาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2529


ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่  กรมปศุสัตว์