แผนภาพแสดงแนวทางการนำองค์การของกรมปศุสัตว์

 

ข้อมูล :  นายโสภณ ชินเวโรจน์    เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร PMQA หมวดที่ 1