pic14
            นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552 เวลา 12.30 - 18.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ  ซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการประชาชน ได้พิจารณาให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล 3 รางวัล คือ

  1. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทรายกระบวนงาน สำหรับกระบวนงาน การให้บริการตรวจสอบและวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของศูนย์อ้างอิงโรคปาก และเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมปศุสัตว์
  2. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน สำหรับกระบวนงาน การให้บริการตรวจวิเคราะห์และชันสูตรโรคสัตว์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก กรมปศุสัตว์
  3. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ สำหรับกระบวนงานการควบคุมโรคระบาดสัตว์ ของสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

 


ทังนี้ในงานดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากกรมการขนส่งทางบก นำงานการรับชำระภาษีรถประจำปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒  และงานการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถแบบเดิมเป็นใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ ( Smart Card)   และกรมการปกครองนำงานการให้บริการด้านการทะเบียนด้วยเครื่องบริการอัตโนมัติ ( Multi Purpose Machine : MPM )  และงานการทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์  ( Smart Card) ไปแสดงและเปิดให้บริการในงานดังกล่าวด้วย 


ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์