พิธีมอบรางวัลดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555

สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555 จากผลการประเมินระดับความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตามดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555 วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องนนทบุรี2 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช.(สนามบินน้ำ) จ.นนทบุรี 

 

ข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม