01

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556 เวลา 12.30 -18.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุนอัมรินทร์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีรองนายยกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล 7 รางวัล ดังนี้

  1. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่นการสร้างพันธมิตรการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  2. รางวัลภาพรวมมาตรฐานที่เป็นเลิศระดับดีการบริการเสบียงอาหารสัตว์ในสภาวะวิกฤติ (คลังเสบียงอาหารสัตว์)
  3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศระดับดีการผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่โดยไม่ใช้กระต่าย
  4. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่นกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา
  5. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศระดับดีการเลี้ยงไก่ไข่โร๊ดไทย แบบปล่อยอิสระโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย พื้นที่จังหวัดหนองคาย
  6. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมวด1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
  7. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเยี่ยม(อาสาปศุสัตว์)

 

 

ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร