รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2565

 รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (DLD Quality Awards 2022)

ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์