2

สัตวแพทย์หญิงวิมลพร  ธิติศักดิ์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  นำทีมคณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้ารับรางวัลในงาน “ พิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน และ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2554 ”  จากนายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี โดยกรมปศุสัตว์ได้รับทั้งรางวัลดีเด่น และรางวัลชมเชย รวม 4 รางวัล ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554  ณ   ห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือ  กรุงเทพฯ

 

กรมปศุสัตว์ ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2554

สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2554 ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้รับจำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 

  1. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทภาพรวมกระบวนงาน สำหรับกระบวนงานงานบริการด้านสุขภาพสัตว์แบบบูรณาการ ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
  2. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ สำหรับกระบวนงานการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ (e-signature)/ง่ายแค่ปลายนิ้ว ของสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
  3. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน สำหรับกระบวนงานการออกใบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
  4. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ สำหรับกระบวนงานการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม : โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม DHI ของกองบำรุงพันธุ์สัตว์

โดยมีกำหนดรับรางวัลในงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน และ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันที่๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ

 

1.jpg 10.jpg 2.jpg

3.jpg 4.jpg 5.jpg

6.jpg 7.jpg 8.jpg

9.jpg

 

ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์