งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ประธานในพิธีในช่วงภาคเช้า และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นผู้มอบรางวัลในช่วงบ่าย โดยในปีนี้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 7 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ได้รับ 4 รางวัล เป็นผลงานจากส่วนกลาง 3 รางวัล และส่วนภูมิภาค 1 รางวัล ได้แก่

1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ผลงานการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ของกองสารวัตรและกักกัน

2) รางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ผลงานการพัฒนางานปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

3) รางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ผลงานการยกระดับพันธุกรรมสุกรในเกษตรกรด้วยสุกรพ่อพันธุ์ปากช่อง 5 ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

4) รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ผลงานการบริหารจัดการโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรโดยชุมชนมีส่วนร่วม พื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร


2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลความเป็นเลิศด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติ (หมวด 2) และรางวัลความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หมวด 3)

3.รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับชมเชย ในโครงการฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

 

ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ