งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ประธานในพิธีในช่วงภาคเช้า และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นผู้มอบรางวัลในช่วงบ่าย โดยในปีนี้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 7 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ได้รับ 4 รางวัล เป็นผลงานจากส่วนกลาง 3 รางวัล และส่วนภูมิภาค 1 รางวัล ได้แก่

1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ผลงานการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ของกองสารวัตรและกักกัน

2) รางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ผลงานการพัฒนางานปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

3) รางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ผลงานการยกระดับพันธุกรรมสุกรในเกษตรกรด้วยสุกรพ่อพันธุ์ปากช่อง 5 ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

4) รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ผลงานการบริหารจัดการโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรโดยชุมชนมีส่วนร่วม พื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร


2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลความเป็นเลิศด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติ (หมวด 2) และรางวัลความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หมวด 3)

3.รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับชมเชย ในโครงการฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

 

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg 015.jpg

016.jpg

ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร