25580929

             เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีพิธีมอบงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยกรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมรับรางวัลในงานพิธีมอบรางวัลดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรษการในงาน ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลดังนี้  

 ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร