2pic02

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2563 โดยในปีนี้ กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบรางวัลเลิศรัฐให้หน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชนอย่างโดดเด่น

ทั้งนี้. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ร่วมรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้มาตรฐานสากล เพื่อนำพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ร่วมรับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี ผลงาน “e-smart plus ระบบการประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรกับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค อหิวาห์แอฟริกาในสุกร”

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ร่วมรับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ผลงาน “การผลิตพ่อโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์”

นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า นับเป็นเกียรติยศของกรมปศุสัตว์ อย่างแท้จริงที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการ และพัฒนายกระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ประกอบกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ทุกคนมีความอดทน ตั้งใจ เพียรพยายาม ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง

กรมปศุสัตว์รู้สึกภาคภูมิใจในการดำเนินงานเคียงข้างเกษตรกร พัฒนางานด้านปศุสัตว์ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ณ ห้องรอยัล จูบีลี่ บอลลูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

1pic01.jpg 1pic02.jpg 1pic03.jpg

1pic04.jpg 1pic05e.jpg 1pic06e.jpg

1pic07.jpg 1pic09.jpg 1pic10.jpg

2pic01.jpg 2pic02.jpg 2pic03.jpg

4pic01.jpg 4pic02.jpg 4pic03.jpg

5pic01.jpg 5pic02.jpg 5pic04.jpg

6pic01.jpg 6pic02.jpg 6pic03.jpg

6pic04.jpg 6pic05.jpg 6pic06.jpg

6pic07.jpg 7pic01.jpg 7pic02.jpg

7pic03.jpg 7pic04.jpg 8pic01.jpg

8pic03.jpg 8pic04.jpg 8pic05.jpg

 

award_kpr2020.jpg cid.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม  และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  รายละเอียดเพิ่มเติม | การพัฒนา Big Data ภาคปศุสัตว์