กรมปศุสัตว์พร้อมรับมือปัญหาภัยแล้ง เตรียมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยจัดทำแผนรับมือและให้การช่วยเหลืออย่างรอบด้านเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง สำรองเสบียงสัตว์ในกรณีฉุกเฉินกว่า 200,000 กิโลกรัมกระจายใน 3 ภูมิภาค จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่พร้อมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขภัยแล้งอย่างทันที แจ้งให้ทุกหน่วยทั่วประเทศให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้สถานการณ์ภัยแล้งด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า จากปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนจัดและคาดว่าในบางพื้นที่อาจจะประสบภาวะร้อนแล้งมากในปี 2560 นี้ กรมปศุสัตว์ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจากการศึกษาและประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้านปศุสัตว์ พบว่า มีพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจัดเป็นพื้นที่แล้งซ้ำซากใน 17 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) 60 อำเภอ 318 อำเภอ มีจำนวนสัตว์ที่อาจได้รับผลกระทบ 280,000 ตัว และในพื้นที่เฝ้าระวัง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำใน 34 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุพรรณบุรี   จังหวัดพัทลุง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) 105 อำเภอ จำนวนสัตว์ที่อาจได้รับผลกระทบ 730,000 ตัว

กรมปศุสัตว์ได้จัดทำมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัย และ ด้านการฟื้นฟู เพื่อเร่งสำรวจ ประเมินความเสียหายและพร้อมให้ความช่วยเหลือ (เป็นเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ) อย่างเร่งด่วนภายใน 60 วัน รายละเอียด ดังนี้

ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยแล้งด้านปศุสัตว์ และ จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะในพื้นที่เสี่ยงเกิดภัยแล้งซ้ำซาก

ด้านการเตรียมความพร้อม มีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านปศุสัตว์ ปี 2560 การสำรองเสบียงสัตว์และเวชภัณฑ์ สำหรับเตรียมให้การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัย โดยจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ ประจำกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์นำร่องในพื้นที่เสี่ยงแล้งซ้ำซาก ใน 3 ภูมิภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภู ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก รวม 8 จังหวัด จำนวน 40 แห่ง แห่งละ 5,000 กิโลกรัม รวมจำนวนเสบียงพืชอาหารสัตว์ทั้งหมด 200,000 กิโลกรัม นอกจากนี้ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ เตรียมความพร้อมบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ มีการซักซ้อมแผนปฏิบัติการภัยแล้ง สร้างการรับรู้ เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งด้านปศุสัตว์ จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัย จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ประสานการปฏิบัติงาน ประเมินความต้องการและความเสียหาย ที่สำคัญคือ หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัย และประเมินผลกระทบเบื้องต้น

ด้านการฟื้นฟู เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือ (เป็นเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ) อย่างเร่งด่วนภายใน 60 วัน พร้อมฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์

ดังนั้น หากเกษตรกรรายใดที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และต้องการขอรับการสนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ใกล้บ้านท่าน ในวันและเวลาราชการ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-----------------------------

ที่มาของข้อมูล

ข้อมูล :  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ / สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์                                   

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น้องนุช สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กรมปศุสัตว์

http://secretary.dld.go.th/index.php/informationdld/newsdld/2551-84-2560