ดร.อาร์.พี.โจนส์.ป.ม.

1. ดร.อาร์.พี.โจนส์.ป.ม.

ที่ปรึกษาสัตวแพทย์ กระทรวงเกษตราธิการ

พ.ศ. 2469 - 2470

alt

2. พท.หลวงชัยอัศวรักษ์

(ไชย แสงชูโต)

4 มิ.ย. 2485 - 3 ก.ย. 2488

alt

3. หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

(ทองดี เรศานนท์)

28 ธ.ค. 2488 - 5 พ.ค. 2489

alt

4. พระช่วงเกษตรศิลปการ

(ช่วง โลจายะ)

6 พ.ค. 2489 - 26 พ.ค. 2491

alt

5. ขุนวิจิตรพาหนการ (ใหญ่ วิจิตรพาหนการ)

1 ธ.ค. 2492 - 31 มี.ค. 2501

alt

6. นายสำเนียง ศรมณี

1 เม.ย. 2501 - 30 ก.ย.2505

alt

7. นายจักร พิชัยรณรงค์สงคราม

1 ต.ค. 2505 - 30 ก.ย. 2514

alt

8. ร.ต.ศิริ ศุภางคเสน

1 ต.ค. 2514 - 30 ก.ย. 2520

alt

9. นายละเอียด ดวงดี

1 ต.ค. 2520 - 30 ก.ย. 2522

alt

10. น.สพ. ดร.ทิม พรรณศิริ

9 ต.ค. 2522 - 30 ก.ย. 2531

alt

11. นายวิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์

1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2533

alt

12. นายทวีศักดิ์ เสสะเวช

1 ต.ค. 2533 - 2 ก.ค. 2539

alt

13. น.สพ.สุวิทย์ ผลลาภ

20 ก.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2542

alt

14. น.สพ.ระพีพงศ์ วงศ์ดี

1 ต.ค. 2542 - 14 ต.ค. 2545

alt

15. น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง

17 พ.ย. 2545 - 28 ธ.ค. 2549

alt

16. นายภิรมย์ ศรีจันทร์

29 ธ.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2550

alt

17. น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

1 พ.ย. 2550 - 8 ธ.ค. 2551

alt

18. น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง

9 ธ.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552

alt

19. นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ

1 ต.ค. 2552 ถึง 30 ก.ย.2554

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ

20.น.สพ.ทฤษดี ชาวสวนเจริญ

1 ต.ค.2554 ถึง 30 ก.ย.2557

น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์

21.น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์

26 ม.ค.2558 ถึง 30 ก.ย.2559

น.สพ.อภัย สุทธิสังข์

22. น.สพ.อภัย สุทธิสังข์

1 ต.ค.2559 ถึง 6 พฤษภาคม 2561

น.สพ.สรวิศ ธานีโต

23. น.สพ.สรวิศ ธานีโต

7 พ.ค.2561 ถึง ปัจจุบัน