การให้ความสำคัญเรื่องการจัดทำแผนงานและงบประมาณที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0

ที่มาของข้อมูล : จากการประชุมประจำสัปดาห์ ผอ.สำนัก/กอง ในการกำกับดูแลของ รอธ.วีรชาติ เขื่อนรัตน์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560