pic03

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)