25621128 1

ทีมาของข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม