25651128 2

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม