25640826 1

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานรับตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ (ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์) , นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ , กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ , กองสารวัตรและกักกัน , กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ , กองคลัง , สำนักกฎหมาย และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เข้าร่วมผ่าน application : Zoom Meeting คณะผู้ตรวจประเมิน นำโดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข (รองเลขาธิการ ก.พ.ร.)

กรมปศุสัตว์ ได้นำเสนอประเด็นต่อการรับตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ดังนี้ การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวก , การพัฒนาระบบดิจิทัลรองรับระบบปฏิบัติการและการบริการที่เชื่อมโยงทั้งระบบ , การพัฒนางานบริการของกรมปศุสัตว์บนระบบ Biz Portal , การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ , การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน , การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ , การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ และ DLD Government 4.0  อ่านรายละเอียด 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง : การจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์ (VIRTUAL EXHIBITION) เพื่อแสดงผลงานที่โดดเด่นของกรมปศุสัตว์ จำนวน 8 ผลงาน