25630307 1

วีดิทัศน์ ผลงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การนำ ของ รมว.ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

  • การป้องกันไม่ให้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มาระบาด
  • การป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
  • การเปิดตลาดส่งออก เนื้อไก่และชิ้นส่วน ไปประเทศจีน