25591213 3

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. สพ.ญ.จุฬาพร ศรีหนา เลขานุการคณะกรรมการจัดทำหนังสือสรุปผลงานประจำปี ครั้งที่ 5/2559 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และคณะกรรมการ ประชุมวางแผน จัดทำหนังสือรายงานผลงานประจำปี 2559 เพื่อเผยแพร่ผลงานดำเนินการที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล :  กองควบคุมอาหารเเละยาสัตว์   กรมปศุสัตว์