การรับฟังความคิดเห็นในการยกร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ....  

ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา

         ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญและอยู่คู่บ้านคู่เมืองจนเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ แต่ช้างกลับได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับความเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ มีการใช้ให้ช้างทำงานอันไม่สมควร เช่น นำช้างออกเร่ร่อนไปในที่สาธารณะหรือท้องถนนเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยไม่คำนึงถึงสวัสดิภาพของช้าง หลายครั้งทำให้ช้างประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์เฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บทนทุกขเวทนา หรือใช้ให้ข้างงานจนเกินสมควร รวมทั้งการส่งช้างไทยออกนอกราชอาณาจักรแล้วไม่นำกลับประเทศ ทำให้จำนวนช้างไทยลดน้อยลงจนใกล้จะสูญพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีการลักลอบนำช้างป่ามาจดทะเบียนสวมเป็นช้างบ้าน อันเป็นการละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ประเทศไทยในฐานะภาคีอนุสัญญาดังกล่าว จึงควรกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ และให้ช้างได้รับการดูแลและจัดสวัสดิภาพอย่างเหมาะสม ไม่ให้ทารุณกรรมช้างเพื่อเชิดชูเกียรติศักดิ์ช้างไทย รวมทั้งป้องกันไม่ให้นำช้างป่ามาจดทะเบียนสวมเป็นช้างบ้าน การลักลอบค้างาช้าง การนำช้างออกนอกราชอาณาจักรแล้วไม่นำกลับเข้าในราชอาณาจักร

๒. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา

          เพื่อคุ้มครองดูแล และรักษาช้าง โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และอาชีพของราษฎร ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ป้องกันการนำช้างมาสวมสิทธิเป็นช้างบ้านโดยมิชอบ การนำช้างมาเร่ร่อนเพื่อแสวงหาประโยชน์ การนำช้างออกนอกราชอาณาจักรแล้วไม่นำกลับเข้าในราชอาณาจักร การลักลอบค้างาช้าง  จึงมีความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังนี้  

         ๑. การจดทะเบียนช้างเมื่อย่างเข้าปีที่แปด อาจเกิดช่องว่างให้มีการลักลอบจับลูกจ้างป่า หรือนำลูกช้างจากประเทศเพื่อนบ้านมาจดทะเบียนก่อนที่ช้างจะมีอายุย่างเข้าปีที่แปด หรือนำช้างป่ามาสวมทะเบียนช้างที่ตายไปแล้ว จึงต้องกำหนดให้มีการจดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณช้างภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการนำช้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาจดทะเบียนหรือมาสวมทะเบียน

         ๒. เมื่อจดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณช้างแล้ว ควรกำหนดอายุของตั๋วรูปพรรณเพื่อจะได้ตรวจสอบสถานะของช้างว่ายังมีชีวิตอยู่ หรือตายแล้ว และแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐานของช้างที่เปลี่ยนไปให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ

         ๓. ช้างถือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญและเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศที่ต้องควบคุมดูแลโดยการจดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณช้างเพื่อคุ้มครองกรรมสิทธิ์

         ๔. ควบคุมการนำช้างเข้ามาในราชอาณาจักรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) โดยช้างที่จะสามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเป็นช้างที่เกิดจากแม่ช้างที่ออกไปนอกราชอาณาจักร และห้ามมิให้นำเข้านำออกช้างและงาช้างระหว่างประเทศ

         ๕. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เจ้าของช้างจะขอให้นายทะเบียนไปจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ และดำเนินการอื่น ๆ ในท้องที่ที่ช้างนั้นอยู่ได้โดยไม่ต้องนำช้างไปที่ทำการของนายทะเบียน ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันการนำช้างไปเร่ร่อน หรือนำไปประกอบอาชีพในสถานที่ต่าง ๆ อย่างไม่เหมาะสม โดยกำหนดการเคลื่อนย้ายช้างหรือซากช้างต้องได้รับอนุญาต

         ๖. กำหนดมาตรการป้องกันการค้างาช้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยกำหนดให้ผู้ค้าซากช้างหรือผลิตภัณฑ์ช้างต้องได้รับอนุญาต โดยนายทะเบียนตรวจสอบ และออกเอกสารกำกับประจำซากช้างหรือผลิตภัณฑ์ช้าง

         ๗. เพิ่มบทกำหนดโทษให้สูงขึ้นเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวในการกระทำความผิด รวมทั้งปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม

 ๓. หลักการอันเป็นสาระสำคัญของกฎหมายที่ตราขึ้น

         ๑. กำหนดให้เจ้าของช้างต้องแจ้งนายทะเบียนเมื่อช้างตกลูก เพื่อออกสมุดประจำตัว ทำเครื่องหมายประจำตัวช้าง

         ๒.ห้ามมิให้นำช้างซึ่งเป็นสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาขึ้นทะเบียนเพื่อออกสมุดประจำตัว ทำเครื่องหมายประจำตัวช้าง

         ๓. กำหนดให้เจ้าของหรือควาญช้าง ต้องแจ้งการตายหรือการสูญหายของช้าง เพื่อจดบันทึกข้อมูลลงในสมุดประจำตัวช้าง แล้วส่งคืนสมุดประจำตัวช้างให้แก่เจ้าของ

         ๔. กำหนดห้ามปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

         ๕. กำหนดให้ผู้ประสงค์จะทำหน้าที่ควาญช้างต้องขึ้นทะเบียน และกำหนดให้เจ้าของช้าง หรือควาญช้างมีหน้าที่ควบคุมดูแลช้างตกมันมิให้ไปทำอันตรายบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น

         ๖. กำหนดให้ผู้ครอบครองซึ่งซากช้าง หรือผลิตภัณฑ์ช้าง ต้องแจ้งการครอบครองต่อนายทะเบียนเพื่อทำเครื่องหมายประจำซากช้างหรือผลิตภัณฑ์ช้าง และร่างมาตรา ๑๙ กำหนดให้การโอนการครอบครอง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครอง แปรสภาพ หรือเปลี่ยนรูปร่างซากช้างหรือผลิตภัณฑ์ช้างต้องแจ้งต่อนายทะเบียน

         ๗. กำหนดให้การประกอบกิจการช้างต้องขออนุญาตต่อผู้อนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการช้าง รวมทั้งการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการช้างกรณีผู้รับใบอนุญาตตายต้องได้รับอนุญาต และการเลิกประกอบกิจการช้างต้องต่อผู้อนุญาต

         ๘. กำหนดให้การทำนิติกรรมหรือโอนกรรมสิทธิ์ช้างต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

         ๙. การกำหนดให้การนำช้างไปยังจังหวัดอื่นต้องแจ้งต่อนายทะเบียน ส่วนการนำเข้า นำหรือผ่านราชอาณาจักรซึ่งช้าง ซากช้าง ผลิตภัณฑ์ช้าง น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ เอ็มบริโอช้าง หรือเซลล์ไข่ช้าง ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งช้าง ซากช้าง ผลิตภัณฑ์ช้าง น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ เอ็มบริโอช้าง หรือเซลล์ไข่ช้าง นอกจากต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีแล้ว ให้กระทำได้เฉพาะกรณี โดยต้องวางหลักประกันการส่งช้างกลับในอัตราไม่น้อยกว่าราคาประเมิน

         ๑๐. กำหนดให้การค้าซากช้างหรือผลิตภัณฑ์ช้างต่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

๔. ประเด็นที่จะรับฟังความเห็นหรือร่างพระราชบัญญัติที่จะรับฟังความเห็น

 

ประเด็นที่ ๑

ร่างมาตรา ๓ การกำหนดนิยามคำว่า สัตว์ ซากช้าง ผลิตภัณฑ์ช้าง ประกอบกิจการช้าง ควาญช้าง เครื่องหมายประจำตัวช้าง เครื่องหมายประจำซากช้าง สมุดประจำตัวช้าง เจ้าของช้าง ค้า

ประเด็นที่ ๒

ร่างมาตรา ๔ การกำหนดผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ

ประเด็นที่ ๓

ร่างมาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๐ การกำหนดให้มีคณะกรรมการช้าง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ประเด็นที่ ๔

ร่างมาตรา ๑๑ การกำหนดให้เจ้าของช้างต้องแจ้งนายทะเบียนเมื่อช้างตกลูก เพื่อออกสมุดประจำตัว ทำเครื่องหมายประจำตัวช้าง

ประเด็นที่ ๕

ร่างมาตรา ๑๒ การกำหนดห้ามนำช้างซึ่งเป็นสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาขึ้นทะเบียนเพื่อออกสมุดประจำตัว ทำเครื่องหมายประจำตัวช้าง

ประเด็นที่ ๖

ร่างมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ การกำหนดให้เจ้าของหรือควาญช้าง ต้องแจ้งการตายหรือการสูญหายของช้าง เพื่อจดบันทึกข้อมูลลงในสมุดประจำตัวช้าง แล้วส่งคืนสมุดประจำตัวช้างให้แก่เจ้าของ

ประเด็นที่ ๗

ร่างมาตรา ๑๕ การกำหนดห้ามปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

ประเด็นที่ ๘

ร่างมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ การกำหนดให้ผู้ประสงค์จะทำหน้าที่ควาญช้างต้องขึ้นทะเบียน และกำหนดให้เจ้าของช้าง หรือควาญช้างมีหน้าที่ควบคุมดูแลช้างตกมันมิให้ไปทำอันตรายบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น

ประเด็นที่ ๑๐

ร่างมาตรา ๑๘ การกำหนดให้ผู้ครอบครองซึ่งซากช้าง หรือผลิตภัณฑ์ช้าง ต้องแจ้งการครอบครองต่อนายทะเบียนเพื่อทำเครื่องหมายประจำซากช้างหรือผลิตภัณฑ์ช้าง และร่างมาตรา ๑๙ กำหนดให้การโอนการครอบครอง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครอง แปรสภาพ หรือเปลี่ยนรูปร่างซากช้างหรือผลิตภัณฑ์ช้างต้องแจ้งต่อนายทะเบียน

ประเด็นที่ ๑๑

ร่างมาตรา ๒๑ ถึงมาตรา ๓๐ การกำหนดให้การประกอบกิจการช้างต้องขออนุญาตต่อผู้อนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการช้าง รวมทั้งการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการช้างกรณีผู้รับใบอนุญาตตายต้องได้รับอนุญาต และการเลิกประกอบกิจการช้างต้องต่อผู้อนุญาต

ประเด็นที่ ๑๒

ร่างมาตรา ๓๑ การกำหนดให้การทำนิติกรรมหรือโอนกรรมสิทธิ์ช้างต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

ประเด็นที่ ๑๓

ร่างมาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๓๔ การกำหนดให้การนำช้างไปยังจังหวัดอื่นต้องแจ้งต่อนายทะเบียน การนำเข้า นำหรือผ่านราชอาณาจักร ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และส่งออกนอกราชอาณาจักรให้กระทำได้เฉพาะกรณีและต้องวางหลักประกันการส่งช้างกลับในอัตราไม่น้อยกว่าราคาประเมิน

ประเด็นที่ ๑๔

ร่างมาตรา ๓๕ การกำหนดให้การค้าซากช้างหรือผลิตภัณฑ์ช้างต่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

ประเด็นที่ ๑๕

ร่างมาตรา ๓๖ การกำหนดให้หักเงินค่าปรับไว้เป็นค่าดำเนินการให้ความช่วยเหลือจำนวนไม่เกินร้อยละห้าสิบ ส่วนที่เหลือให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ประเด็นที่ ๑๖

ร่างมาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๓ การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการช้าง และห้ามมิให้ประกอบกิจการช้างในระหว่างที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต

ประเด็นที่ ๑๗

ร่างมาตรา ๔๔ ถึงมาตรา ๔๕ การกำหนดมิให้กระทำการทารุณกรรมช้างและเหตุยกเว้นการกระทำที่ไม่เป็นการทารุณกรรม

ประเด็นที่ ๑๘

ร่างมาตรา ๔๖ ถึงมาตรา ๔๘ การกำหนดให้เจ้าของสถานที่เลี้ยงช้าง เจ้าของผู้ประกอบกิจการช้าง และเจ้าของช้างต้องจัดสวัสดิภาพให้แก่ช้างให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยห้ามเจ้าของช้าง หรือควาญช้าง ละทิ้ง หรือปล่อยไปในที่สาธารณะหรือบนทางหลวง และการห้ามนำช้างเร่ร่อนเพื่อแสวงหาประโยชน์

ประเด็นที่ ๑๙

ร่างมาตรา ๔๙ การกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปในอาคาร สถานที่อื่นใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน สั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะเพื่อตรวจค้นหรือควบคุม และตรวจค้น รวมทั้งจับกุมผู้กระทำผิดโดยไม่ต้องมีหมายเมื่อมีการกระทำผิดซึ่งหน้า

ประเด็นที่ ๒๐

ร่างมาตรา ๕๓ การกำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประเด็นที่ ๒๑

ร่างมาตรา ๕๔ การกำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ประเด็นที่ ๒๒

ร่างมาตรา ๕๕ การกำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ และมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท

ประเด็นที่ ๒๓

ร่างมาตรา ๕๖ การกำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประเด็นที่ ๒๔

ร่างมาตรา ๕๗ การกำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประเด็นที่ ๒๕

ร่างมาตรา ๕๘ การกำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประเด็นที่ ๒๖

ร่างมาตรา ๕๙ การกำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ประเด็นที่ ๒๖

ร่างมาตรา ๖๐ การกำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประเด็นที่ ๒๗

ร่างมาตรา ๖๑ การกำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประเด็นที่ ๒๘

ร่างมาตรา ๖๒ การกำหนดให้บุคคลที่ช่วยซ้อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งช้าง ซากช้าง หรือผลิตภัณฑ์ช้าง อันได้มาโดยการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน  หกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประเด็นที่ ๒๙

ร่างมาตรา ๖๓ ช้าง ซากช้าง หรือผลิตภัณฑ์ช้าง รวมถึงน้ำเชื้อช้างสำหรับผสมพันธุ์ และเอ็มบริโอช้างที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้วทุกกรณีตามพระราชบัญญัตินี้ให้อยู่ในความดูแลรักษาของพนักงานเจ้าหน้าที่และจัดการตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ประเด็นที่ ๓๐

ร่างมาตรา ๖๔ การกำหนดให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งนิติบุคคลนั้นเป็นผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้นด้วย

ประเด็นที่ ๓๐

ร่างมาตรา ๖๕ การกำหนดให้ช้าง ซากช้าง หรือผลิตภัณฑ์ช้าง รวมถึงน้ำเชื้อช้างสำหรับผสมพันธุ์ และเอ็มบริโอช้างที่ได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดที่มีโทษถึงจำคุก ในพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น

ประเด็นที่ ๓๑

ร่างมาตรา ๖๖ การกำหนดให้บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวให้อธิบดีมีอำนาจเทียบเทียบได้เมื่อผู้ต้องหาชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในเวลาที่กำหนด

ประเด็นที่ ๓๒

ร่างมาตรา ๖๗ การกำหนดให้ผู้ครอบครองช้าง ซากช้าง หรือผลิตภัณฑ์ช้าง ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ เพื่อออกสมุดประจำตัวช้าง ทำเครื่องหมายประจำตัวช้าง เครื่องหมายประจำซากช้าง

ประเด็นที่ ๓๓

ร่างมาตรา ๖๘ การกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการช้างอยู่ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ต้องยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดี และแจ้งข้อมูลตามที่กำหนด

ประเด็นที่ ๓๔

ร่างมาตรา ๖๙ การกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการค้าซากช้าง หรือผลิตภัณฑ์ช้างก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ยื่นคำขออนุญาตค้าซากช้างหรือผลิตภัณฑ์ช้างต่ออธิบดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 

เอกสารดาวน์โหลด

 ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .../บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... 

 

ชื่อ/หน่วยงาน/สถานประกอบการ*
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น*
กรุณาใส่ตัวอักษรที่ปรากฎ

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการแสดงความคิดเห็น