รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....(ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....(ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา)

ชื่อ/หน่วยงาน/สถานประกอบการ*
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น*
กรุณาใส่ตัวอักษรที่ปรากฎ

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการแสดงความคิดเห็น