ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2549