ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งมีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์