ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดด่านกักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542  พ.ศ.2554 ปรับลดด่านฯจากเดิม 71 แห่ง เหลือ 53 แห่ง และมีการเปลี่ยนชื่อ ด่านกักกันสัตว์ เป็น ด่านกักสัตว์  อ่านรายละเอียด