STC,สำนักงาน คปภ., บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ BCPG ร่วมไถ่ชีวิต โค - กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  สถาบันพระปกเกล้า และวัดราชาธิวาส  จัดโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยมีพลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการโครงการฯ นายสุรศักดิ์ พิเชฐพงศา รองประธานกรรมการบริหารเครือเอส ที ซี นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการ คปภ. ดร.สุธาบดี สัตตบุศย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บ.บุญรอด และนายบัณฑิต สะพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.บี ซี พีจี ร่วมเป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิต โค - กระบือ  79 ตัว และมี นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ    อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม