25600721 3

25600721 3 3

ที่มาของข้อมูล : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์