25630107 2

ที่มาของข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดวันที่ 7 ม.ค. 2563)