25630602 1

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แผนกสัตวบาล 904 นำอาหารสุนัขและแมวพระราชทาน อัญเชิญไปมอบให้ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 นำโดย พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาล 904 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี   นายสมควร ปิยะพงษ์เดชา ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมี ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เป็นผู้แทนในการรับพระราชทานอาหารสุนัขและแมว ณ ศูนย์พักพิงสุนัขเทศบาลเมืองสระบุรี ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ซึ่งศูนย์พักพิงฯแห่งนี้ มีสุนัขเพศผู้ 183 ตัว เพศเมีย 295 ตัว รวม 478 ตัว ในพื้นที่ 9 ไร่ อ่านรายละเอียด