map noen

              นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน 18 จังหวัดของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โนอึล” โดยจะมีฝนตกหนักและมีลมแรงทั่วประเทศ เริ่มจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ออก และใต้ ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการเตรียมความพร้อม ซึ่งประกอบด้วยการผลิตเสบียงสัตว์สำรอง รวมทั้งสิ้น 5,796.90 ตัน จัดหน่วยผลิตและสำรองเสบียง 32 แห่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ เตรียมเสบียงอาหารสัตว์ รวม 5,796.32 ตัน พร้อมจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครบทุกจังหวัด/เขต โดยมีคณะทำงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ในพื้นที่ทุกอำเภอ หรือติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท้องที่ นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์มีการสำรองวัคซีนในการป้องกันโรคระบาดสัตว์ เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และ โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น ซึ่งจะสามารถให้การป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากสัตว์มีสุขภาพอ่อนแอ หรือเกิดจากความเครียดได้ อีกทั้ง ยังมีการสำรองเวชภัณฑ์ อาหารเสริม แร่ธาตุ วิตามิน สำหรับบำรุงสุขภาพสัตว์และลดความเครียด เป็นต้น ส่วนด้านที่ 2 ด้านการช่วยเหลือเฉพาะหน้า โดยมีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนเสบียงสัตว์ เพื่อลดปัญหาขาดแคลนเสบียงสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และด้านที่ 3 ด้านการเยียวยาฟื้นฟูภายหลังประสบภัย ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ในกรณีที่สัตว์ตายหรือสูญหาย มีการจัดหน่วยบริการในการฟื้นฟูเสริมสร้างสุขภาพสัตว์ โดยการสนับสนุนแร่ธาตุ อาหารเสริมแก่สัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เพื่อเป็นการลดความเสียหาย ความรุนแรงจากผลกระทบภัยพิบัติ และสามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว

              อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ขอเตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังโรคระบาดสัตว์ในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เตรียมพร้อมเสบียงสัตว์ไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว หากเกษตรกรมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ หรือได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ สามารถติดต่อรับคำปรึกษา และขอรับการช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ประจำเขต 1-9 ใกล้บ้าน หรือ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร 02-6534-444 ต่อ 3315 หรือแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 เพื่อที่กรมปศุสัตว์จะได้ให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ทั้งเป็นการลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย

****************************

ข้อมูล/ข่าว : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ข่าวปศุสัตว์