pic02

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุ่มทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อมาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เช่น โคนม โคเนื้อ ขาดแคลนอาหารสัตว์ร่วมพันตัว ดังนั้น ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (ศปภ.ปศ.) จึงได้สั่งการด่วนถึงทุกหน่วยงานในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดความสูญเสียให้มีน้อยที่สุด. โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้มีการอพยพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร 15 ราย เป็นโคนมและโคเนื้อ จำนวน 508. ตัว แพะ 38 ตัว จัดหาหญ้าแห้ง จำนวน 5,000 กิโลกรัม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลรักษากรณีสัตว์เจ็บป่วย รวมทั้งมอบเวชภัณฑ์ บำรุง สุขภาพสัตว์ เป็นต้น

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีการเตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์ กว่า 5,600 ตัน หน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับกรม รวม 325 หน่วย พาหนะสำหรับอพยพสัตว์ และขนส่งเสบียงอาหารสัตว์ 200 คัน ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ 3,000 ถุง คอกสัตว์สำหรับตั้งจุดอพยพสัตว์ 30 ชุด ดังนั้น สำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและเกิดความเสียหาย ต้องการรับการช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ หรือ ติดต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร 02-6534444 ต่อ 3315 และ 3326 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“เกษตรกรอุ่นใจ ปศุสัตว์ไทยเคียงข้าง”

 

*********************************

ข้อมูล/ข่าว : ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ข่าวปศุสัตว์