S 5488675

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเปิดตัว เครื่องหมายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) หลังจากกรมปศุสัตว์ได้เปิดขอบข่ายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ต่อยอดจากมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (GAP) เพื่อให้การรับรองเกษตรกรที่สนใจ และส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ให้ความสำคัญกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและทำให้สินค้าไข่ Cage Free Eggs เป็นอีกทางเลือกให้กับผู้บริโภค

 

 

เครื่องหมายการรับรองการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ใช้ภาพโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก ภาพหัวใจ และตัวอักษร   Q : Quality ประกอบเป็นเครื่องหมาย ในการสื่อความหมายถึงการเลี้ยงไก่ไข่ที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน ที่ช่วยส่งเสริมให้แม่ไกมีสุขภาพดี มีความสุข แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ ส่งผลให้ผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้เลือกใช้สีเขียว เพื่อสื่อถึงความเป็นธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ และความเป็นมาตรฐาน และสีเหลืองทอง สื่อถึงความสุข มีคุณค่า (Premium) และมีคุณภาพ (Quality) โดยเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) สามารถแสดงเครื่องหมายการรับรองนี้บนผลิตภัณฑ์ไข่สด Cage free Eggs เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายยืนยันการได้รับการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์ และการันตีคุณภาพสินค้าให้แก่ผู้บริโภค

 

 

กรมปศุสัตว์ ได้เริ่มให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) แล้วจำนวน 4 ราย กำลังการผลิต รวม ประมาณ 150,000 ฟอง/วัน และมีเกษตรกรอีกหลายรายที่สนใจขอรับการรับรองฯ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองสามารถจำหน่ายสินค้าไข่ Cage free Eggs ส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศฮ่องกง เป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าสินค้าไข่ไก่

กรมปศุสัตว์ในฐานะที่เป็นผู้ให้การควบคุม กำกับ ดูแลการเลี้ยงไก่ไข่จึงเดินหน้าสนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ให้กับคนไทยและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไข่ไก่ต่อไป ทั้งนี้ เกษตรกรผู้สนใจขอรับการรับรองสามารถสอบถามข้อมูลการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ และผู้บริโภคสามารถหาซื้อไข่ไก่ Cage free ได้ ณ สถานที่จำหน่ายไข่สดทั่วไป ตลาดสด ในห้างสรรพสินค้า Modern trade และจุดจำหน่ายไข่สดปศุสัตว์ OK

60114.jpg 60115.jpg 60116.jpg

60117.jpg S__5488675.jpg S__5488767.jpg

S__5496839.jpg

----------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลโดย : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (20 เมษายน 2564) ข่าวปศุสัตว์